ОСНОВНА ШКОЛА
«Сремски фронт » Шид

Дел. број: 01-451
Шид, 15.9.2021.

На основу члана 119. став 1. тачка 1. а у вези члана 109. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број: 88/2017 , 10/2019 и 6/20),
Школски одбор Основне школе 'Сремски фронт'' у Шиду, на седници, одржаној 15.9.2021.
године, донео је

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

(Кућни ред)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање
запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Сремски
фронт” у Шиду (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне
делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување
школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и
доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика,
запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

Лични подаци о ученику могу се користити само у складу са законом којим се
уређује заштита података о личности.
Приликом статистичких аналаиза и научно-истраживачког рада, лични подаци се
користе и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника
образовања и васпитања.
Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених ван намене за
коју су прикупљени.

pravila ponasanja2018

2

Члан 5.

У Школи су забрањени примена насиља било које врсте, дискриминације и
страначког организовања, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или
одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.
Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља
ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
У школи је забрањено деловање и рад секти.
У школу и школско двориште је забрањено уношење оружја, експлозивних направа,
предмета намењених за физичко угрожавање других и опасних супстанци.

Члан 6.

Запослени и ученици школе су у обавези да се придржавају правила утврђених овим
кућним редом, у школи, приликом јавних наступа и у свакој другој прилици.
Родитељи или старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) су дужни да се у
комуникацији са ученицима и запосленима у школи понашају у складу са овим кућним
редом.

Члан 7.

Запослени, ученици, њихови родитељи и друга лица дужни су да се понашају пре
свега на начин и у складу са Правилником о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других
активности које организује школа.

Члан 8.

Ученици су дужни да поштују ова Правила, појединачне одлуке директора и
школских органа, да се придржавају прописа, да чувају углед ученика и школе, поштују
личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чувају имовину
школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија, да се старају о очувању животне
средина и понашају се у складу са правилима еколошке етике.

Члан 9.

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 10.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом
доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.
Запослени у школи, у оквиру својих радних обавеза дужни су да обезбеђују
остваривање права ученика утврђених законом.
Члан 11.

Сви запослени су обавезни:
1) да редовно и на време долазе на посао;

pravila ponasanja2018

3
2) да у комуникацији са ученицима, родитељима, другим запосленима и другим
лицима се понашају уз пуно уважавање и поштовање личности, професионално
и стручно;
2) да савесно обављају послове свог радног места;
3) да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секретара
Школе о спречености за рад;
4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;
5) да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
7) да долазе на посао прикладно одевени, и пристојног изгледа;
8) да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на
способност за рад;
9) да не пуше ван просторија одређених за пушење;
10) да не уносе у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства
којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може
нанети материјална штета;
11) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се
може омести процес рада;
12) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и
трећих лица;
13) да користе средства Школе, ученика, односно родитеља и потрошни материјал
само у службене сврхе;
14) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни
потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;
15) да се придржавају мера против Ковида упућених од стране Министарства
просвете и кризног штаба и налога директора.
Члан 12.

Директор школе је дужан да наставника или другог запосленог који је дошао на
посао неприлично обучен, или у душевном или психичком стању у ком није у стању да
нормално и ваљано обавља своје послове, удаљи са посла док се не отклоне разлози
удаљења.
Уколико директор уочи да се наставник или други запослени налази под дејством
алкохола или других опојних средстава, дужан је да предузме мере у складу са законом.

Члан 13

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.
Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 20 минута пре почетка
наставе у смени.

Члан 14.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог
одмора.

Члан 15.

Дежурни наставник:

pravila ponasanja2018

4
1) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском
дворишту;
2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;
4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником директора
и другим лицима запосленим у Школи;

Члан 16.

Дежурство се обавља у улазном холу и у школском дворишту, а по потреби и на
другим местима, у складу са одлуком директора.
Дежурни наставник дежура и координира рад дежурних ученика.

Члан 17.

Помоћни радници су обавезни да, осим у време када обављају послове у другим
деловима Школе или користе одмор у току дневног рада, дежурају у улазном холу Школе.

Члан 18.

Спремачица је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима
се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику Школе,
односно испред просторија у којима одржава хигијену.
За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна
са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у
складу са распоредом који утврђује директор Школе.
Члан 19.

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног
наставника, директора, помоћника директора или секретара Школе о свакој промени која
може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

III. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 20.

Дужности ученика, теже и лакше повреде обавеза ученика, поступак за утврђивање
одговорности ученика и материјална одговорност ученика утврђене су законом, статутом,
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика.

Члан 21.

Ученик je дужан да одржава своју личну хигијену и води бригу о свом изгледу.
У школи и на другим местима где се изводи образовно-васпитни рад у обавези је да
буде чист, уредно и пристојно обучен.
Ученик је дужан да за време наставе носи школску униформу, уколико о томе
одлуку, по претходно прибављеној сагласности Света родитеља, донесе Шолски одбор.
Ученицима је забрањена употреба шминке.
Ученицама се забрањује долазак у школу или на друге школске активности у
изразито кратким сукњама или хаљинама и гардероби у којој су откривена рамена, леђа,
трбух или груди.

pravila ponasanja2018

5
Ученицима се забрањује долазак у школу или на друге школске активности у
мајицама или кошуљама без рукава или у којима су ученику откривена леђа или стомак.
Уколико је ученик неуредан, или неприкладно обучен, предметни наставник ће га
опоменути, обавестити одељенског старешину, а одељенски старешина родитеље.

Члан 22.

Ученику је забрањено да на било који начин омета наставни час и друге школске
активности. Ако и после опомене наставника ученик настави да омета час, наставник о
томе писмено обавештава одељенског старешину или директора школе, ради покретања
поступка за утврђивање одговорности због повреде обавезе ученика.
Ученику је на часу и на другим школским активностима строго забрањено
коришћење техничких и електронских направа као што су мобилни телефон, видео
камера, диктафон, фотографски апарат, вокмен и слично. Наставник ће опоменути
ученика да не користи наведену направу, а ако ученик одбије или понови њено
коришћење, одузеће му је, предати одељенском старешини, а овај родитељима.

Члан 23.

Ученицима је забрањено да у школу доносе накит, личне предмете, техничку и
електронску опрему и друге ствари велике вредности, осим ако је то договорено са
наставником. Ако ученик донесе у школу наведене предмете без договора са наставником,

школа не сноси одговорност за нестанак или оштећење предмета.

Члан 24.

Ученик не може да напусти час или другу школску активност без дозволе
предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност.Ученик је
дужан да се придржава мера заштите против Ковида по налогу директора школе.

Члан 25.

Ученик се обраћа наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у
школи са ви, уз пуно уважавање и поштовање.
Члан 26.

По завршетку наставног часа или друге школске активности, ученици напуштају
учионицу у миру и у тишини тек када им то одобри присутни наставник. Приликом
изласка из учионице, учионицу или други простор остављају у уредном стању.
Ако је у питању одмор између два часа чије трајање дозвољава излазак из зграде
школе (10 и више минута), ученици одлажу своје ствари испред учионице у којој ће имати
час и у миру и тишини у пратњи наставника излазе из зграде у школско двориште.
За време одмора ученицима је забрањено да напуштају школско двориште.

Члан 27.

Нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама
школе ученици су дужни да одмах предају дежурном наставнику или наставнику који је
присутан на часу.

pravila ponasanja2018

6
Нађене ствари се чувају на за то одређеном месту у школи, а запослени кога одреди
директор школе дужан је да их покаже ученику, родитељу или старатељу, запосленом или
другом лицу које ствар тражи.
Уколико се констатује да је нађена ствар власништво тог лица, задужени запослени
му је предаје, уз прибелешку у посебној свесци о ствари и власнику.
Ако је власник лице које није ученик, родитељ или запослени у школи, задужени
запослени уписује осим имена и презимена власника, број личне карте, адрсу становања и
јединствени матични број грађана.

Члан 28.

За време боравка у школском дворишту ученици су дужни да не бацају смеће ван
корпи за отпатке, да својим понашањем не угрожавају једни друге, имовину и ствари
ученика или имовину школе и других лица и да се понашају на такав начин да не врше
лакше или теже повреде обавезе ученика.
По завршетку наставе и осталих дневних обавеза у школи, ученици не могу да се
без разлога задржавају у школској згради или дворишту.
Члан 29.

Обавеза сваког наставника, стручног сарадника и васпитача у школи је да одмах, када
уочи, удаљи из учионице или другог места где се одвија образовно-васпитни рад, ученика
који је под дејством алкохола или других опојних средстава и спроведе га у канцеларију
стручних сарадника или секретара школе, који су дужни одмах да обавесте родитеље
ученика како би га преузели и да о томе сачине службену белешку ради покретања
дисциплинског поступка против ученика.
Ако је ученик у таквом стању да му прети опасност по здравље или живот, стручни
сарадник или секретар ће претходно назвати хитну помоћ ради указивања медицинске
помоћи ученику.
Поступак из 1. става овог члана дужан је да спроведе свако запослено лице у
школи, ако уочи ученика у наведеном стању у школском дворишту или близини школе.
Уколико се ученик противи спровођењу мера из става 1. и 2. овог члана, запослени
ће хитно о томе обавестити дежурног наставника, ради предузимања мере удаљавања
ученика из учионице или другог радног простора, евентуалног указивања медицинске
помоћи и хитног обавештавања родитеља.
Члан 30.

Ученици су обавезни:
1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама
Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-
васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2) да се придржавају одлука органа Школе;
3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и
стручних сарадника;
4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима,
родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или
одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да
уредно извршавају своје школске обавезе;

pravila ponasanja2018

7
6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
7) да пажљиво прате наставу, понашају се по упутствима наставника, за реч се
јављају искључиво подизањем руке и могу да говоре тек ако му то наставник
одобри;
8) да се уѕдржавају да на било који начин ометају наставни час и друге школске
активности;
9) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних
школских програмом и извештава о томе родитеље, односно старатеље;
10) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље,
односно старатеље;
11) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних
облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
12) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик
образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
13) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
14) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи,
родитељима ученика и трећим лицима;
15) да се пристојно одевају;
16) да благовремено правдају изостанке;
17) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и
школског дворишта;
18) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с
правилима еколошке етике;
19) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;
20) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног
телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
21) да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-
васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између
куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може
угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица
или се може нанети материјална штета;
22) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних
средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
23) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;
24) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости;

Члан 31.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или
другог облика образовно-васпитног рада.
Настава за преподневну смену почиње у 8.00 часова. Настава за послеподневну
смену почиње у 13.30 часова.
Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице
објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.
Члан 32.

pravila ponasanja2018

8
Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да,
разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежурног
наставника.
За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком
дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

Члан 33.

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим
учионицама.
У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици треба да
буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.
Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру
чекају наставника испред учионице.

Члан 34.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и
другим просторијама Школе, него одлазе да присуствују часу.
После јављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу
наставника ученик одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале ученике,
већ ће се одмах укључити у наставу, а уколико му је потребно објашњење у вези са
наставом обратиће се наставнику.

Члан 35.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе, ако није
другачије предвиђено планом школе.
Приликом одласка из школе ученици односе своје ствари.

Члан 36.

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 10 минута пре почетка наставе.
Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара.
Редар:
1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља
друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;
2) извештава наставника о одсутним ученицима;
3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;
4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, ученика
или запослених лица;
5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика
и/или других лица;

IV. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 38.

pravila ponasanja2018

9
Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица)
обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 39.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном
наставнику, ради евидентирања.

Члан 40.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која
се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 41.

Родитељи ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и
следеће обавезе:
1) да благовремено правдају изостанке свог детета;
2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;
3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;
4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање
свог детета;
5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

Члан 42.

Ученик или његов родитељ дужан је да најкасније у року од осам дана од дана изостанка,
односно од задњег дана изостанка, ако изостанак траје два или више узастопних дана,
оправда изостанак са наставе и других облика образовно-васпитног рада.
У случају неоправданог кашњења у извршењу обавезе из става 1. овог члана,
изостанак са наставе и другог облика образовно-васпитног рада сматра се неоправданим.
Неоправдано кашњење ученика на час краће од 5 минута, предметни наставник
уписује у напомену, а дуже од тога у рубрику за изостанке са часа.

Члан 43.

Родитељ ученика је у обавези да се редовно информише о понашању и
постигнутом успеху ученика, присуствује родитељским састанцима и да сарађује са
предметним наставницима, одељенским старешином и стручном службом школе.
Услове за испуњавање обавеза из става 1. овог члана обезбеђује школа на такав
начин што утврђује распоред пријема родитеља од стране наставника, одељенског
старешине и стручне службе и о томе обавештава родитеље.

Члан 44.

У циљу примене мера за постизање бољег успеха ученика у учењу и владању,
родитељ је дужан да даје тачне и истините податке о социјалном, материјалном и
породичном стању ученика и омогући увид у ово одељенском старешини и стручној
служби школе.

pravila ponasanja2018

10
Ради остваривања својих законом загарантованих права на школовање ученика,
родитељ је дужан да школи да тачне, прецизне и истините информације које школа
службено тражи у вршењу своје делатности.
Обавеза родитеља је да школи да тачне и истините податке о здравственом стању
свог детета.

Члан 45.

Ако родитељ ускрати или да лажне податке из члана 21. овог кућног реда, стручна
служба школе обавештава надлежни орган за бригу о деци ради утврђивања стварног
стања и предузимања евентуалних мера у циљу заштите интереса и права детета и
ученика.

Члан 46.

Ако стручна служба школе у сарадњи са одељенским старешином оцени да су
ученику од стране родитеља ускраћена права детета која се остварују у породици
обавестиће о томе центар за социјални рад.
Ако одељенски старешина или други наставник или запослени у школи дође до
сазнања да се над учеником врши насиље у породици или у средини у којој живи, дужан је
да одмах о својим сазнањима обавести стручну службу школе, а она центар за социјални
рад и надлежну службу полиције.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.

За спровођење ових Правила одговоран је директор школе.

Члан 48.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

ОШ „Сремски фронт“ Шид
Школски одбор
_____________________________
(Милена Клисурић, председник ШО)