На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019 – даље: Закон)  , Школски одбор школе (даље: орган управљања установе) на седници одржаној дана 7.10.2019. године донео је

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СРЕМСКИ ФРОНТ“, ШИД

 

Основне одредбе

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се: одговорност запослених за повреду радне обавезе и повреду забране прописане Законом о основама система образовања и васпитања, посебним законима и Статутом школе, врсте повреда обавеза запослених, дисциплинске мере, удаљење  са рада, дисциплински поступак и друга питања везана за покретање, вођење и утврђивање одговорности у дисциплинском поступку, евиденција изречених дисциплинских мера и материјална одговорност запослених.

Члан 2.

Запослени у установи одговара за повреду радне обавезе и повреду забране која је у време извршења била прописана Законом и овим правилником.

Одговорност запосленог

 

Члан 3.

Запослени одговара за:

 • лакшу повреду радне обавезе, утврђену Статутом школе, овим правилником и законом;
 • тежу повреду радне обавезе прописану Законом и посебним законом;
 • повреду забране из чл. 110-113. Закона;
 • материјалну штету коју нанесе установи, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Врсте повреда обавеза запослених

 

Лакше повреде

 

Члан 4.

 

Лакше повреде радне обавезе су :

 • немарно, неблаговремено и несавесно вршење својих послова;
 • неовлашћено изношење пословне, професионалне или службене тајне;
 • обављање приватног посла за време рада;
 • све радње (чињење или нечињење) којима се омета, отежава или спречава редовно одвијање наставе, образовно-васпитни рад или рад органа школе;
 • злоупотреба положаја повољнијим оцењивањем ученика ради остваривања личног интереса;
 • оцењивање ученика супротно закону и другим прописима.
 • непридржавање правила понашања односно кућног реда школе;
 • кашњење на посао и ранији одлазак са посла;
 • неоправдан изостанак са посла до два радна дана;
 • неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 сата обавести о спречености доласка на посао;
 • неоправдано одсуство на седницама стручних органа два или више пута у току полугодишта;
 • немарно, неблаговремено и несавесно вршење дежурства у школи;
 • нетачно, немарно, непотпуно или неблаговремено обавештавање родитеља или старатеља ученика на родитељском састанку или у индивидуалном разговору са истим;
 • неизвршавање одређеног посла утврђеног општим и појединачним актом школе као посла који запослени извршава на свом радном месту;
 • неблаговремено, непотпуно и немарно утврђивање података који се односе на постигнут успех ученика у учењу и владању, као и на израду извештаја о реализацији годишњег програма рада школе, односно израду годишњег програма рада;
 • примање поклона, осим симболичних, пригодних и мале вредности, од ученика или његових родитеља;
 • позајмљивање новца од ученика или његових родитеља;
 • неоправдан изостанак с посла до два радна дана али не узастопно
 • неоправдано неодржавање појединих часова наставе и других облика образовно-васпитног рада
 • неуредно вођење педагошке документације и евиденције, несавесно чување службених списа, аката или других података, као и неуредно вођење евиденције из области рада
 • изношење чињеница о ученику или његовим родитељима или старатељима у јавности или неовлашћеним лицима без дозволе директора
 • неовлашћено изношење професионалне или службене тајне
 • одбијање сарадње са другим радницима школе и непреношење радних искустава на друге млађе колеге и приправнике
 • неуљудно или недолично понашање према ученицима, другим запосленима, родитељима, ометање других запослених у раду (свађе, увреде и друго)
 • изазивање нереда, физички напади на запослене, родитеље у кругу школског простора
 • непридржавање одредаба закона и општих аката школе.

Теже повреде

Члан 5.

 

Теже повреде радне обавезе прописане Законом су:

 • извршење кривичног дела на раду или у вези са радом;
 • подстрекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
 • подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, или непријављивање набавке и употребе;
 • ношење оружја у установи;
 • наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита;
 • долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава;
 • неоправдано одсуство са рада најмање три узастопна радна дана;
 • неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи;
 • неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених;
 • уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе;
 • одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима;
 • одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељу, односно другом законском заступнику;
 • неовлашћено присвајање, коришћење и приказивање туђих података;
 • незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог;
 • неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада;
 • злоупотреба права из радног односа;
 • незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе;
 • друге повреде радне обавезе у складу са законом.

Повреде забрана

 

Члан 6.

 

Забране су прописане су Законом ( чл. 110-113).

Дисциплинске мере

 

Члан 7.

 

Дисциплинске мере су:

За тежу повреду радне обавезе из члана 164. и повреду забране из чл. 110-113. Закона изриче се новчана казна, удаљење са рада и престанак радног односа.

Новчана казна За тежу повреду радне обавезе изриче се у висини од 20%-35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета, у трајању до шест месеци.

За повреду забране из члана 112. Закона којом се вређа част углед и достојанство учињену једанпут, изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.

За повреду забране из члана 110. 111. и 113. Закона односно за повреду забране из предходног става учињену други пут и повреду радне обавезе из члана 164. тач. 1-7. Закона, изриче се мера престанка радног односа.

За повреду радне обавезе из члана 164. тач. 8-18. Закона изриче се новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка радног односа уколико су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или другоме противправне имовинске користи.

За лакшу повреду радне обавезе запосленом се изриче писана опомена и новчана казна у висини до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању до три месеца.

Запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.

Удаљење са рада

 

Члан 8.

 

Запослени се привремено удаљује са рада због учињене теже повреде радне обавезе из члана 164 тач. 1-4. , 6., 9. и 17. и повреде забране из чл. 110-113 Закона, до окончања дисциплинског поступка, као и на основу извештаја просветног саветника, у складу са Законом о основама система образовања и законом којим се уређује рад.

Накнада плате запосленог за време удаљења са рада врши се у складу са одредбама Закона о раду.

Дисциплински поступак

 

Члан 9.

 

Дисциплински поступак се покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе и повреду забране, као и за учињене лакше повреде радне обавезе.

Директор установе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог. Изузетно директора може да замени помоћник директора као заменик директора или наставник кога директор одреди на основу овлашћења у складу са чл.126. ЗОСОВ-а.

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком, а који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују на извршење повреде.

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка из става 3. овог члана  у року од осам дана од дана пријема закључка.

Против закључка из става 3. овог члана није дозвољен приговор, нити је дозвољена жалба, нити се може покренути управни спор.

Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану.

Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је запослени на расправу уредно позван.

Јавност дисциплинског поступка

 

Члан 10.

 

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним законом.

Вођење дисциплинског поступка

 

Члан 11.

 

Запослени је дужан да се писмено изјасни на наводе из закључка у року од 8 дана од дана пријема закључка.

Запослени мора бити саслушан, са правом да усмено изложи своју одбрану, сам или преко заступника, а може за расправу доставити и писмену одбрану.

Изузетно, расправа се може одржати и без присуства запосленог, под условом да је запослени на расправу уредно позван.

О одржаном рочишту, саслушању запосленог, сведока и извођењу доказа води се записник.

На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењују правила управног поступка.

Решење

 

Члан 12.

 

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Директор одлучује о изрицању дисциплинске мере запосленом имајући у виду: тежину и последице учињене повреде, степен одговорности запосленог, његово раније понашање и понашање после учињене повреде и друге олакшавајуће и/или отежавајуће околности.

По спроведеном поступку доноси се решење којим се запосленом изриче дисциплинска мера, којим се ослобађа од одговорности или којим се поступак обуставља.

Решење директора о спроведеном поступку из става 3. овог члана доставља се запосленом лично, у просторијама установе, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Уколико је изречена дисциплинска мера престанак радног односа, запосленом престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.

Достављање

 

Члан 13.

 

Закључци, позиви за расправу и решења достављају се запосленом лично, у просторијама Установе, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Ако послодавац запосленом није могао да достави наведене акте у смислу става 1. овог члана, дужан је да о томе сачини писмену белешку.

У случају из става 2. овог члана акт се објављује на огласној табли Установе и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним.

Рокови застарелости

 

Члан 14.

 

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из чл. 110-113. Закона у ком случају покретање дисциплинског поступка застарева у року од две године од дана када је учињена повреда забране.

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана покретања дисципинског поступка.

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због одсуства запосленог или других разлога у складу са законом.

Правна заштита

 

Члан 15.

 

Правна заштита запосленог уређена је Законом.

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на на жалбу школском одбору у року од 15 дана од дана достављања решења директора.

Школски одбор дужан је да одлучи по жалби у року од 15 дана од дана достављања

жалбе.

Школски одбор решењем ће одбацити жалбу, уколико је неблаговремена, недопуштена

или изјављена од стране неовлашћеног лица.

Школски одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а жалба неоснована.

Ако школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, решењем ће поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак.

Против новог решења директора запослени има право на жалбу.

Ако школски одбор не одлучи по жалби или ако запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.

У радном спору запослени који побија коначно решење, тужбом мора обухватити и првостепено и другостепено решење.

Евиденција о изреченим дисциплинским мерама

 

Члан 16.

 

Установа води евиденцију о дисциплинским мерама изреченим запосленом, у складу са законом.

Материјална одговорност запосленог

 

Члан 17.

 

Запослени одговара за материјалну штету коју нанесе установи на раду и у вези са радом намерно или крајњом непажњом.

Ако је штету проузроковало више запослених намерно или крајњом непажњом, а не може се утврдити удео сваког од запослених у учињеној штети, запослени ће за штету одговарати солидарно.

Члан 18.

 

Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету проузроковану Установи покреће директор по пријему писмене пријаве или сазнања за проузроковану штету.

Члан 19.

 

Постојање штете и околности под којима је настала, висину и начин накнаде утврђује посебна комисија од три члана коју образује директор.

Комисија из става 1. овог члана заказује расправу, спроводи поступак саслушања запосленог чија се материјална одговорност утврђује, сведока (ако их има) и изводи друге доказе ради утврђивања чињеничног стања.

Висина штете утврђује се на основу ценовника и књиговодствене вредности оштећене ствари или на основу процене вештачењем стручњака.

Члан 20.

 

О спроведеном поступку сачињава се записник и утврђује степен кривице запосленог и висина штете, на основу кога директор доноси решење о материјалној одговорности запосленог или о ослобађању од одговорности.

Саставни део записника из става 1. овог члана је и изјава запосленог да ли пристаје да накнади штету.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се начин накнаде штете и рок у коме је запослени дужан да накнади штету.

Ако запослени не пристане да накнади штету у утврђеном року, о накнади штете одлучује надлежни суд.

Завршне одредбе

 

Члан 21.

 

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.

Председник Школског одбора

Бојана Лепињица