ПРАВИЛНИК

О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И

СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 1.

Овим Правилником се утврђују критеријуми и поступак избора Ђака генерације и Спортисте генерације. Ученик који буде имао највећи број бодова сакупљен на основу такмичења (појединачних, групних или екипних) биће проглашен ЂАКОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ, а СПОРТИСТОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ ће бити проглашен ученик који има највећи број бодова постигнутих у спортским дисциплинама.

Члан 2.

Ђака генерације и Спортисту генерације бира радна група коју верификује директор на основу предлога Наставничког већа. Радну групу чине два професора разредне наставе и два професора предметне наставе, који нису у конфликту интереса и који ће овај посао обавити објективно и непристрасно.

Члан 3.

За бодовање и избор према овом правилнику могу бити предложени само ученици осмог разреда Основне школе „Сремски фронт“, који су у току школовања од петог до осмог разреда имали у току читаве школске године примерно владање.Ученици који учествују у бодовању, морају да имају примерно владање све до тренутка доделе признања. Ученик који је из владања имао нижу оцену од примерног не може бити предложен за бодовање и изабран за Ђака генерације.

Кандидат за Ђака генерације може бити онај ученик који у току школовања од првог до осмог разреда има просек 5,00 и да је у току наведених разреда имао запажене резултате на такмичењима, смотрама, конкурсима и другим активностима школе.

Кандидат за Спортисту генерације може бити онај ученик који је у току школовања од петог до осмог разреда остварио најмање врлодобар успех на крају школске године, одличан успех из физичког и здравственог васпитања, као и пласман од првог до трећег места у спортским дисциплинама – најниже на општинском такмичењу.

У случају да такав ученик не постоји, похвала Спортиста генерације се не мора доделити.

Члан 4.

Могуће је унети измене у списак такмичења и бодовање појединих такмичења анексом на овај правилник, тако што ће се до прве кварталне седнице припремити анекс и изгласати на тој првој кварталној седници Наставнићког већа. Предлог за измену бодовања достављају активи или Педагошки колегијум директору школе.

Члан 5.

Кандидате за Ђака генерације предлаже одељењски старешина или одељењско веће на седници на крају школске године.

Кандидате за Спортисту генерације предлаже одељењски старешина или наставник физичког и здравственог васпитања.

Одељењски старешина прикупљене дипломе и образложење предлога кандидата предаје радној групи.

Члан 6.

Резултати постигнути на одређеним нивоима такмичења бодују се на следећи начин:

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Прво место Друго место Треће место
5 4 3
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Прво место Друго место Треће место Учешће
8 6 5 4
ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Прво место Друго место Треће место Учешће
13 11 9 6
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Прво место Друго место Треће место Учешће
22 18 15 11

Уколико из одређеног предмета или спортске дисциплине такмичење није рангирано на овај начин, а ученик је постигао резултате на такмичењу највишег нивоа, успех се бодује на следећи начин:

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈВИШЕГ РАНГА
Прво место Друго место Треће место Учешће
25 22 19 16

Такмичења, смотре, конкурси и сличне манифестације које нису организоване од стране Министарства просвете и не налазе се на календару такмичења одговарајуће школске године, бодују се са 50% бодова одговарајућег нивоа такмичења.

Уколико на дипломи није означен ниво такмичења, бодови су следећи:

Прво место Друго место Треће место
8 6 4

Резултати постигнути у пару, тимски или екипно се бодују четвртином бодова одговарајућег нивоа такмичења.

У случају истог броја бодова, награђује се ученик који има више бодова у делу такмичења које организује Министарство просвете.

Члан 7.

Након бодовања, радна група сачињава извештај који предаје директору и Наставничком већу. Кандидат незадовољан одлуком о избору или бодовањем, има право да поднесе приговор директору школе у року од три дана од седнице Наставничког већа на којој су проглашени Ђак генерације и Спортиста генерације. У том случају, директор форимра нову радну групу која ће прегледати сву документацију и проверити разлоге подношења приговора незадовољног кандидата. Одлука новоформиране групе је коначна.

Члан 8.

Ђак генерације и Спортиста генерације се похваљују и награђују на матурској свечаности.

Члан 9.

Све активности везане за избор Ђака генерације и Спортисте генерације морају бити завршене до последње седнице Наставничког већа за ученике осмог разреда.

У Шиду, 3.4.2019.                                       Председник Школског одбора

Број:01-218                                                            Бојана Лепињица