ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Наосновучлана 14. став 3. Закона о архивскојграђи и архивскојделатностиШколскиодбор ОШ “Сремскифронт”, Шид (даље: школа),  дана __________ године, доноси

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овимправилникомсерегулишеначиневидентирања, заштите и коришћењаелектронскихдокуменататеелектронскогпословања у информационимсистемимашколе.

Члан 2

У оквируелектронскогпословањапојединитерминиимајуследећезначење:

Електронскоканцеларијскопословањеобухватапословеканцеларијскогпословањасаелектронскимдокументима у информациономсистему.

Електронскидокументјестескупподатакасастављенодслова, бројева, симбола, графичких, звучних и видеозаписасадржаних у поднеску, писмену, решењу, исправиилибилокомдругомактукојисачинеправна и физичкалицаилиорганивластирадикоришћења у правномпрометуили у управном, судскомилидругомпоступкупредорганимавласти, акојеелектронскиизрађен, дигитализован, послат, примљен, сачуванилиархивираннаелектронском, магнетном, оптичкомилидругоммедију.

Електронскопословањејеупотребаподатака у електронскомоблику, средставаелектронскекомуникације и електронскеобрадеподатака у обављањупословаДруштва.

Електронскипотписјескупподатака у електронскомобликукојисупридружениилилогичкиповезанисадругим (потписаним) подацима у електронскимобликутакодасеелектронскимпотписомпотврђујеинтегритеттихподатака и идентитетпотписника. Сврхаелектронскогпотписаједапотврдиаутентичностсадржајапоруке (доказдапоруканијепромењенанапутуодпошиљаоцадопримаоца), као и даобезбедигарантовањеидентитетапошиљаоцапоруке.

Архивскаграђа, каодокументарниматеријалкојисетрајночува, јестеодабраниизворни, а у недостаткуизворног, и свакирепродукованиобликдокументаилизаписакојисунасталирадом и деловањемдржавнихоргана и организација, органатериторијалнеаутономије и јединицалокалнесамоуправе, установа, јавнихпредузећа, ималацајавниховлашћења, привреднихдруштава, предузетника, лицакојаобављајурегистровануделатност, верскихзаједница, као и другихправнихилифизичкихлица, а одтрајногсузначајазакултуру, уметност, науку, просвету и другедруштвенеобласти, безобзиранатокада и гдесунастали, и далисеналазе у установамазаштитекултурнихдобараиливанњих, и безобзиранаоблик и носачзаписанакомесусачувани.

Архивскаграђа у електронскомобликујеархивскаграђакојајеизворнонастала у електронскомоблику.

Документарниматеријал у електронскомобликуједокументарниматеријалкојијеизворнонастао у електронскомоблику.

Дигитализацијајеконверзијадокументаизобликакојинијеелектронски у електронскиоблик.

Дигитализованидокументједокументкојијенастаодигитализацијомизворногдокумента.

ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 3

Електронскоканцеларијскопословањеобухватанастанак, употребу и заштитуподатака у електронскомоблику, средстваелектронскекомуникације и електронскеобрадеподатака у обављањупослова у школи.

Члан 4

Електронскоканцеларијскопословањеобезбеђуједасе у информациономсистемушколеобављајупословиканцеларијскогпословањаодноснодасе у томсистемупоступасасвимдокументима у електронскомоблику.

Пословнеилирачуноводственеисправемогудасечувајунаелектронскиммедијимакаооригиналнадокументаилидигиталнекопијеакојеобезбеђенодасеподацимасадржаним у електронскомдокументуможеприступити и дасупогоднизадаљуобраду; дасуподацисачувани у облику у комесунаправљени, послати и примљени; дасеизсачуванеелектронскепорукеможеутврдитипошиљалац, прималац, време и местослања и пријема; дасепримењујутехнологије и поступцикојимасе у довољнојмериобезбеђујезаштитаодизменаилибрисањаподатакаилидругопоузданосредствокојимсегарантујенепроменљивостподатакаилипорукакао и резервнабазаподатаканадругојлокацији.

Члан 5

У оквируелектронскогканцеларијскогпословања у школисекористеодговарајућиинформационисистемикојиомогућавају: вођењеелектронскеевиденције о примљенојилиновонасталојрачуноводственојдокументацији, као и осталимдокументима (дописи, захтеви, итд); обављањекњиговодствених и рачуноводственихпослова; интернудоставуелектронскихдокумената и обавештавањеовлашћенихкорисникасистема о електронскимдокументима; бацкуп и чувањеелектронских и/или у електронскиобликпренесенихдокумената и њиховоелектронскоархивирање.

Школаједужнадакористирачуноводственисофтверкојиомогућавафункционисањесистемаинтернихрачуноводственихконтрола и онемогућавабрисањепрокњиженихпословнихпромена.

Члан 6

Запосленалица у школисуовлашћеназарад у постојећиминформационимсистемима и имајуодређенуврстуовлашћења и праваприступа, сходнозадужењимарадногместа.

Лицаовлашћеназапословеадминистрирањапостојећихинформационихсистемасулицазапослена у школи, којавршепословеобезбеђењаинформационесигурности и пружајуподршку у раду).

ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Члан 7

Свизапослени у школи, дужнисудапажљиворукују и радесаелектронском и информатичкомопремом, дајекористе у складусаупутствимапроизвођача и интернимактимашколе.

Запосленисудужнидасвакикварилипроблемелектронске и информатичкеприродепријавеовлашћеномлицу, какобисехитно и ефикаснопредузелемерезаспречавањегубиткаподатака и осигуравањеинформационогсистема.

У школиједозвољенокоришћењеискључиволегалнихоперативнихсистема, софтвера и програма.

Коришћењенедозвољених и нелегалнихоперативнихсистема, софтвера и програма, сматраћесеповредомраднеобавезе, у складусаактимашколе.

Члан 8

Заштитаподатака у информациономсистемувршисеизрадомзаштитнихкопијаподатака (бацкуп), и спроводисеједномгодишње.

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

Члан 9

Приступ и рад у постојећиминформационимсистемимаимајусвизапослени у школи, сходнозадужењимарадногместа. Заштитаприступаподацимаобезбеђујеседавањемовлашћењемнепосреднимизвршиоцимаодстранедиректора.

Строгојезабрањенасваканамернаилинесмотренаактивносткојаможеиматинегативанутицајнаправилно и непрекиднофункционисањеинформационихсистема, нарасположивостзаупотребусистемалегалнимкорисницима, као и активности и радњекојесемогусматратиагресивнимилиувредљивим.

Запосленинесмејудапишу, развијају, копирају, извршавајуиличувајубилокакавзлонамерникодчијајенаменадарепликује, уништиилинабилокојидругиначинометанормалнофункционисањеинформационихсистема.

ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ КАО СТВАРАОЦА И ИМАОЦА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Члан 10

Електронскоархиварањеједеоинформационогсистема у школи, у оквирукојегсечувајуелектронскадокумента, такодајеосигуранодуготрајночувањеелектронскеархивскеграђе, њеноодржавање, мигрирањеподатаканановеносаче у прописанимформатима, сведопредајеелектронскеархивскеграђенадлежномархиву, у складусапрописимакојимасеуређујеархивскаграђа и утврђенимроковимачувања.

Електронскоархивирањедокументацијевршисе у циљулакшегпроналажењадокумената, чувања и бржегманипулисањапословниминформацијама.

Члан 11

Обавезашколеједаосигуратрајночувањеархивскеграђе у електронскомоблику, њеноодржавање, мигрирањеодноснопребацивањенановеносаче у прописанимформатимадопредајеархивскеграђе у електронскомобликунадлежномјавномархиву

Члан 12

Школа, каостваралац и ималацархивскеграђе и документарногматеријала у електронскомоблику, дужноједаспроводипроцедуре и поступкевезанезауправљањедокументима, као и дакористиинформационисистем, којигарантујезаштиту, аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивостелектронскихдокумената.

Стварањеусловазапоступке и технолошкарешењакојасекористетокомпоузданогелектронскогчувањаархивскеграђе и документарногматеријала у електронскомоблику, врши у складусаЗаконом о архивскојграђи, прописимакојимасеуређујепоузданоелектронскочување и осталимважећимпрописима.

Члан 13

Школа, каостваралац и ималацархивскеграђе у електронскомоблику у обавезиједаовуграђупредазаједносаприпадајућимметаподацима и декодирану, наначинкојиодрединадлежнијавниархив.

Школа, каостваралац и ималацархивскеграђе у електронскомобликудужноједа, приликомпредаје, омогућиупотребљивостсадржајаархивскеграђе, узобезбеђењетехничкихуслова, у складусазаконскимпрописима.

 

Члан 14

Школаједужнадаобезбедипоступке и технолошкарешењакојасекористетокомпоузданогелектронскогчувањадокумената.

Поузданоелектронскочувањедокументаподразумеваобезбеђење: доказадаједокументпостојао у тачноодређеномтренуткузаснованонаквалификованомвременскомжигу; одржавањестатусавалидностиквалификованогелектронскогпотписаилипечата у односунавременскитренутакнастанка; доступностизворночуваногелектронскогдокумента и свихдодатнихподатакакојимасеутврђујеиспуњеностусловаизпретходнадвастава; одржавањеповерења у интегритет и аутентичносттокомцелогпериодачувања.

Члан 15

Архивскаграђаодноснодокументарниматеријалкојисетрајночува, изкојегнијеизвршеноодабирањеархивскеграђе, несмесеоштетитиниуништитибезобзиранатодалијемикрофилмованилидигитализован.

Архивскаграђачувасетрајно у облику у којемјенастала.

Изворниобликдокументарногматеријала, којинијеелектронски и закојинијепрописантрајанрокчувања, можесеуништити и преистекапрописаногпериодачувања, уколикоседигитализује и чува у оквирууслугеквалификованогелектронскогчувањадокумената у складусаЗаконом.

 

Члан 16

У случајудокуменатакојисуизворнинастали у обликукојинијеелектронски, школаможедаизвршидигитализацијудокумента у електронскиобликпогоданзачување. Препочеткапроцесадигитализације, тј. конверзиједокументаизобликакојинијеелектронски у електронскиоблик; школаједужнадаприбавимишљењенадлежногархива.

Члан 17

Овајправилникступанаснагуосмогданаодданаобјављивањанаогласнојтаблишколе.

У Шиду, дана __________ године

Дел. Број:01-______

Председник школског одбора

Милена Клисурић

_______________________________