СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закон,…6/20и 128/21 – даље: Закон), Школски одбор Основне школе „Сремски фронт“из Шида, на седници одржаној дана 17.10.2022. године, донео је 

СТАТУТ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СРЕМСКИ ФРОНТ“, ШИД

I Основне одредбе 

Члан 1 

Овим статутом се ближе уређује организација, начин рада, управљање и руковођење, поступање органа ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета и ученика, права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце, ученика и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених Законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и сва друга питања од значаја за остваривање образовања и васпитања и рад Основне школе „Сремски фронт“ (даље: школа), која су утврђена законом. 

Члан 2 

Школа је јавна установа која обавља делатност образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима из области образовања и васпитања, колективним уговорима, другим релевантним прописима и овим статутом. 

Члан 3 

Школа послује средствима у јавној својини и својим средствима, у складу са законом. 

Правни положај школе 

Члан 4 

Назив школе је: Основна школа „Сремски фронт“. Седиште школе је у Шиду, ул. Мајке Јевросиме 1. 

Оснивач школе је јединица локалне самоуправе. 

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. 

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања и васпитања, у складу са законом. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, школа одговара свим средствима којима располаже. 

Члан 5 

Школа је основана актом број: 011-187/75-02 од 30.12.1975. године и уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у Сремској Митровици, регистрациони уложак број Фи 668/76 од 30.12.1976.Школа има издвојена одељења у Беркасову, на адреси Партизанска 2, Бикић Долу, на адреси Чапајева 25 , у Соту, на адреси Моше Пијаде 1 где врши делатност у издвојеним одељењима.

Скраћени назив школе је ОШ „Сремски фронт“ Шид.

 

Члан 6.

Школа може променити назив и седиште уз сагласност оснивача у складу са законом.

 

 1. Печат и штамбиљ

Члан 7.

Школа има печат и штамбиљ.

Печат школе је округлог облика, пречника 45 милиметара, са у концентричним круговима исписаним текстом српског језика (ћириличним и латиничним писмом, на словачком и русинском језику):Република Србија-Аутономна Покрајина Војводина-Основна школа „Сремски фронт“ Шид“ и грбом Републике Србије у средини (у даљем тексту: великипечат).

Великим печатом оверава се веродостојност јавне исправе коју издаје школа (сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, сведочанство о завршеном појединачном разреду, ђачка књижица, преводница и уверење о положеном страном језику, дипломе за постигнуте изузетне резултате у току школовања, јавна исправа о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању).

Школа има печат округлог облика, без грба Републике Србије (у даљем тексту: мали печат). Пречник малог печата је 28 мм са кружно исписаним текстом: „Основна школа „Сремски фронт“ и у средини исписаним Називом Места. Школа употребљава мали печат у правном промету за финансијско пословање и за оверу потврда, уверења и других аката које школа издаје ученицима и запосленима, за исправљање грешака у матичним књигама, дневницима образовно-васпитног рада, разредним књигама и ђачким књижицама.

Штамбиљ школе је правоугаоногоблика, величине 65 са 40 мм, са во- доравно исписаним истоветним текстом: Република Србија-Аутономна Покрајина Војводина- Основна школа:“Сремски фронт“-Шид, са додатком простора за податке броја деловодногпротокола и датумом.1

Директор школе је одговоран за чување печата, издавање и руковање печатом.

Директор може пренети овлашћења руковања и чувања печата школе. Лице овлашћено за чување печата је Биљана Чипкар, шеф рачуноводства.

. Члан 8 

Школа остварује образовно-васпитну делатност на српском језику, остваривањем наставног плана и програма за основно образовање у трајању од осам година. 

Заступање и представљање 

Члан 9 

Школу заступа и представља директор. У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима. 

У случају привремене одсутности или спречености да обавља своју дужност, директора замењује помоћник директора, наставник или стручни сарадник школе на основу овлашћења директора, односно школског одбора, у складу са законом. 

II Акти које доноси школа 

Члан 10 

Школа је у обавези да донесе развојни план за период од три до пет година, који представља стратешки план развоја школе и који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој школе. 

Развојни план школа доноси на основу извештаја о самовредновању, и извештаја о спољашњем вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег развојног плана школе. 

Школски програм доноси школски одбор, по правилу, сваке четврте године, у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и условима прописаним посебним законом. 

Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и школским програмом, до 15. септембра. Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања у школи. 

На основу годишњег плана рада наставници и стручни сарадници доносе месечне, недељне и дневне оперативне планове. 

Члан 11 

Општи акти школе су: статут, правилник и пословник. 

Статут је основни општи акт школе. Други општи акти морају бити у сагласности са статутом. 

Школа доноси следеће правилнике: Правилник о раду; Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика; Правилник о организацији и систематизацији послова; Правилник о безбедности и здрављу на раду;  Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; Правилник о дисциплинској одговорности запослених за повреду радних обавеза; Правилник о похваљивању и награђивању ученикаи друге правилнике.. 

Школа је у обавези да донесе акт којим се уређују правила понашања ученика, запослених и родитеља у школи. 

Пословником се уређује рад наставничког већа, школског одбора, савета родитеља школе и ученичког парламента.  

Члан 12 

Статут школе доноси школски одбор и објављује га на огласној табли школе. 

Школа обезбеђује доступност статута и других општих аката сваком запосленом и синдикалној организацији школе. 

Измене и допуне статута и других општих аката врше се по поступку прописаном за њихово доношење. 

Аутентично тумачење одредаба статута и других општих аката даје школски одбор. 

Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор школе, уз сагласност школског одбора, а развојни план, годишњи план рада школе и друга општа акта – школски одбор. 

III Делатност школе 

Члан 13 

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама. 

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим планом рада школе. 

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса. 

Први циклус обухвата I до IV разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. 

Други циклус обухвата V до VIII разреда, за које се организује предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. 

Школски програм 

Члан 14 

Школски програм представља документ на основу којег се остварује развојни план и образовно-васпитни рад у школи. 

Школски програм припремају директор и стручни органи школе и садржи циљеве, наставни план, програме обавезних и изборних програма и активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање, програм допунске и додатне наставе, програм културних активности школе, програм школског спорта и спортских активности, програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, програм слободних активности ученика, програм професионалне оријентације, програм здравствене заштите, програм социјалне заштите, програм заштите животне средине, програм сарадње са локалном самоуправом, програм сарадње са породицом, програм излета, екскурзија и наставе у природи. програм рада школске библиотеке и начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад. 

Прилог школском програму чине индивидуални образовни програми свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану, а када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског програма. Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду. 

У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да реализује и програм за стицање елементарних знања из српског језика, а за децу и ученике страног држављанина, лица без држављанства и тражиоца држављанства, за прогнана и расељена лица, избеглице и мигранте и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији, која не познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања и васпитања, школа организује учење српског језика као страног језика, у складу са Законом. 

Члан 16

Школски програм доноси школски одбор, по правилу сваке четврте године. 

У поступку доношења школског програма савет родитеља и ученички парламент дају мишљење на предлог школског програма, а надлежно министарство сагласност на планирана материјална средства за његово остваривање. 

Члан 15

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета тешкоћа у учењу, ризика раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Индивидуални образовни план (даље: ИОП) је посебан акт који има за циљ оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум, на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику, у складу са Законом и ближим упутствима за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање, које доноси министар. 

IV Остваривање образовно-васпитног рада 

Облици образовно-васпитног рада 

Члан 16

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која може бити разредна и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује. 

Члан 17 

Школа може да организује продужени боравак за ученике млађих разреда, чиме се ученицима омогућава да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се када нису на часовима редовне наставе, ако постоји интересовање родитеља и ако има просторне и кадровске могућности за извођење овог облика рада уз сагласност надлежног министарства за овај облик рада. 

Школа може организовати и целодневну наставу, уз сагласност надлежног министарства и под условима из става 1. овог члана, уколико школски одбор и стручни органи донесу такву одлуку. 

Годишњим планом рада школе утврђује се да ли ће се и који од ових посебних облика образовно-васпитног рада организовати у школи. 

Члан 18 

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници. 

Члан 19 

Настава се, по правилу, изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда. а може се организовати и у групама и индивидуално, у складу са Законом о основном образовању и васпитању. 

Одељење истог разреда може да има до 30 ученика, изузетно до 33 ученика уз сагласност Министарства. 

Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом. 

Изузетно, у групи може да се организује и остваривање наставе изборних програма и слободних активности уколико није могуће организовање образовно-васпитног рада на нивоу одељења. Група се формира на нивоу разреда и има најмање 15, а највише до 30 ученика. Образовно-васпитни рад у групи са мање од 15 ученика организује се уз сагласност министра. 

За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним способностима, настава се може прилагођавати, доношењем ИОП-а, у складу са Законом. 

Настава се може организовати у кући, односно здравственој установи за ученике који због већих здравствених проблема или хроничних болести не могу да похађају наставу дуже од три недеље, на начин који прописује министар. 

Настава може, на захтев родитеља односно старатеља, да се организује и као настава код куће и настава на даљину, у складу са Законом о основном образовању и васпитању, под условима које прописује министар. 

Члан 20 

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта. 

Време, трајање и организација образовно-васпитног рада и школског распуста утврђује се школским календаром, који прописује министар до 1. јуна текуће године за наредну школску годину. 

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада школе. 

Настава се изводи у једној или две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину. Када се настава изводи у две смене школа мора да обезбеди да сви ученици равномерно похађају наставу у обе смене, смењујући се у једнаким временским интервалима, не дужим од једног месеца. 

Члан 21 

За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску наставу. 

За ученике од трећег до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете, школа организује додатну наставу. 

За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу. 

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет. 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно. 

Члан 22 

У Школи се полажу следећи испити: 

– завршни; 

– поправни; 

– разредни; 

– испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног – брже напредовање; 

– испит по приговору или жалби; 

– испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи; 

Завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда, по прописаном програму, у складу са Законом. 

Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са одредбама Закона, Закона о основном образовању и васпитању, пред испитном комисијом која има три члана и коју образује директор школе. 

Члан 23 

Школа може да организује излете, екскурзије и наставу у природи предвиђене годишњим планом рада, у складу са школским програмом и одговарајућим правилником о наставном плану и програму основног образовања и васпитања. 

Члан 24 

Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности. 

Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе. 

Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са јединицом локалне самоуправе у установама културе. 

Програм културне јавне делатности је саставни део годишњег плана рада школе. 

Члан 25 

Школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта, која обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

Школа је дужна да реализује слободне активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта

Школа је обавезна да за ученике, у оквиру својих капацитета, бесплатно организује спортске секције. 

Члан 26 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

Облике и програм слободних активности школа утврђује годишњим планом рада, а у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика, у складу са законом о основном образовању и васпитању. 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине и прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе. 

Саставни део школског програма је и програм сарадње са породицом. 

Евиденције 

Члан 27 

Школа води прописану евиденцију и на основу података из евиденције издаје јавне исправе, у складу са Законом о основном образовању и васпитању. 

Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете. 

Школа ажурира податке у евиденцијама које води на дан настанка промене, а најкасније 15 дана од дана настанка промене и доставља их Министарству, ради уношења у регистре који се воде у складу са Законом. 

Школа покреће поступак за доделу Јединственог образовног броја свим ученицима који су у систему образовања и васпитања (или су били у том систему почев од школске 2016/2017. године), а на основу података из евиденције чији је руковалац. 

Школа обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података из евиденција које води. 

Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким писмом. Веродостојност јавне исправе оверава се великим печатом школе. 

Евиденције из ст. 1-3. овог члана Школа води на српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу, а може да их води и електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете. 

Уколико Школа води евиденцију у електронском облику, Министарство је обрађивач података у погледу администратирања система, чувања и заштите података. 

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са Законом о основном образовању и васпитању и достављају Министарству за обављање законом утврђених послова, у статистичком облику, осим личних података потребних за вођење регистра о лиценцама за наставника, васпитача и стручног сарадника, директора и секретара, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након оглашавања оригинала јавне исправе неважећим у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

Дупликат јавне исправе потписује директор школе и оверава на прописан начин, као и оригинал. 

У недостатку прописаног обрасца школа издаје уверење о чињеницама унетим у евиденцију. 

V Управљање и руковођење 

Члан 28

Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије су организовање, састав и надлежности прописани Законом. 

Школски одбор 

Члан 29 

Орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. 

Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. 

Мандат чланова школског одбора је четири године. Поступак за именовање чланова покреће се најкасније три месеца пре истека мандата претходно именованим члановима, а предлог овлашћених предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим члановима. 

Законом су прописани случајеви када лице не може бити предложено и именовано за члана школског одбора. 

Члан школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата на лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом. 

Члан 30 

Школски одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова; 

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи; 

6) расписује конкурс за избор директора; 

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора; 

8) закључује са директором уговор из члана 124. став 1. Закона; 

9) одлучује о правима и обавезама и одговорностима директора; 

9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора И доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110 – 113. Закона; 

10) доноси одлуку о проширењу делатности школе; 

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; 

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

13) одлучује по жалби на решење директора; 

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим статутом. 

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента без права одлучивања. 

Начин рада школског одбора ближе се уређује пословником о раду. 

Директор 

Члан 31 

Директор руководи радом школе. 

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона за наставника школе, за педагога, психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада Школа, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, испуњеност услова за пријем у радни однос у установи(члан 139. ЗОСОВ-а). 

 

Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона за наставника за наставника оне врсте школе којој припада школа, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона. 

Директор школе бира се на период од четири године. 

Директору школе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. 

Мандат директора тече од дана ступања на дужност. 

Члан 32 

Директора школе именује министар. 

 Директора школе чије се седиште налази на територији Аутономне покрајине Војводине именује министар, уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине.

Конкурс за избор директора расписује школски одбор, најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора. 

Конкурс за избор директора објављује се у средствима јавног информисања, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса. 

Уколико се у школи образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине,  школски одбор је у обавези да прибави мишљење националног савета националне мањине. 

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење, у року од 15 дана од пријема захтева, сматраће се да је мишљење, дато.

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од 2 године од дана ступања на дужност престаје дужност директора. 

Члан 33 

Конкурсзаизбордиректорасадржиинформацију:

1) оназивуиадресиШколе;

2) оначинуподношењапријаванаконкурс;

3) оусловимазаизбор;

4) одоказимазаиспуњеностусловазаизборидругимприлозимакојетребапод­­нети;

5) орокузаподношењепријавенаконкурс;

6) орокуукојемћеодлукаоизборубитидонета;

7) олицукодкојегкандидатможедобитидодатнеинформацијеоконкурсу;

8) отомеданеблаговременеилинепотпунепријавенећебитиузетеуразматрање.

Рокзаподношењепријавенаконкурсје 15 данаодданаобјављивањаконкурса.

 

Конкурс мора да садржи услове које кандидати треба да испуњавају и доказе које морају да поднесу: 

– оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140. Закона; 

– доказ о поседовању лиценце за рад оверена фотокопија, односно стручном испиту 

– доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, потврда школе у оригиналу 

– доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о регулисању права и обавеза директора школе 

– уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став 1. тачка 3) Закона издато по објављивању конкурса

-уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела наведена у конкурсу-издато по објављивању конкурса 

– уверење о држављанству Републике Србије;

-извод из матичне књиге рођених 

– доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); 

– доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе; 

– биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. 

-положен испит за директора установе ако га кандидат поседује

-доказ о знању српског језика осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику

Члан 34 

Школски одбор образује комисију за избор директора (даље: Комисија). 

Комисија има 3 члана. 

Задатак Комисије је да спроводи поступак за избор директора, који подразумева: 

– обраду конкурсне документације; 

– утврђивање законом прописаних услова за избор директора; 

– обављање интервјуа са кандидатима; 

– прибављање мишљења наставничког већа о пријављеним кандидатима. 

Мишљење наставничког већа о пријављеним кандидатима даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.Директор ставља ово питање на дневни ред. 

Члан 35 

Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин: 

– на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена; 

– гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата; 

– тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања комисија од 3 члана изабрана од стране наставничког већа; 

– сматра се да позитивно мишљење у поступку избора директора школе има кандидат који је добио највећи број гласова свих присутних запослених у школи на седници; 

– ако два или више кандидата добију исти, а уједно и највећи број гласова, гласање се понавља само за те кандидате. Пре гласања кандидати излажу свој оквирни план рада за време мандата.Мишљење се доставља Комисији у року од 2 дана.

Члан 36 

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора и доставља га школском одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка. 

Извештај садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења. 

Школски одбор, на основу извештаја Комисије, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора, који се, заједно са извештајем Комисије, доставља Покрајинском секретаријату у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије. Покрајински секретар даје претходну сагласност потенцијалном кандидату који испуњава законом прописане услове или предлаже министру доношење решења о поновном расписивању конкурса и своје мишљење, заједно са целокупном документацијом прослеђује министру.

Члан 37 

Министар у року до 30 дана пријема документације из члана 38. овог статута, врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе из члана 38. овог статута могао да доведе у питање несметано обављање делатности установе, у року од осам дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора. Ово решење је коначно у управном поступку. 

Учесник на конкурсу има право на заштиту у судском поступку. 

Члан 38 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара школском одбору и надлежном министарству. 

Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе; 

2) одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандард образовних постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

3) одговоран је за остваривање развојног плана школе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника; 

9) одговоран је за регуларност спровођења свих испита у школи у складу са прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана прописаних чл. 110-113. Закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе, органе управљања о свим питањима од интереса за рад школе у целини; 

13) одговоран је за благовремени и тачан унос и одржавање ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

14) сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика школе и саветом родитеља; 

17) редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос; 

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

Изузетно, директор може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем министра. 

Инструктивно-педагошки увид у рад директора који обавља послове из става 1. овог члана врши просветни саветник. 

Члан 39 

Дужност директора школе престаје истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година живота и разрешењем. 

Министар разрешава директора школе из разлога прописаних Законом. 

VI Стручни органи школе 

Члан 40 

Стручни органи школе су: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу са овим статутом и за свој рад одговарају директору школе. 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. 

Педагошки, односно андрагошки асистент учествује у раду наставничког већа, без права одлучивања. 

Наставничким већем председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања и васпитања. Наставник који остварује образовно-васпитни рад у продуженом боравку учествује у раду овог већа, без права одлучивања. 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и одељењски старешина и када не изводи наставу у том одељењу. 

Одељенским већем председава и руководи одељенски старешина. 

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује школски одбор. 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће. 

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум. 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из члана 126. став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) Закона. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања. 

Директор може да образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта који се спроводи у школи. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе и стручњака за поједина питања. 

Уколико у школи образовање стичу ученици са сметњама у развоју, директор образује стручни тим за инклузивно образовање. Задаци и надлежност стручног тима за инклузивно образовање уређени су чланом 77. Закона. 

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања. 

Надлежности стручних органа, тимова и педагошког колегијума 

Члан 41 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум се старају о обезбеђивању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и стандард образовних постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају сва друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Наставничко веће 

Члан 42 

Наставничко веће предлаже представника запослених у школски одбор, тајним гласањем, а предложеним се сматрају она три кандидата која добију највећи број гласова присутних чланова наставничког већа. 

У случају када наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе, гласање је тајно. 

Начин рада, доношења одлука, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за рад наставничког већа, уређују се пословником о раду. 

Члан 43 

Када наставничко веће решава о питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је председнику савета родитеља омогућити присуство на седници. 

Члан 44 

Наставничко веће: 

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању; 

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада; 

3) разрађује и реализује наставни план; 

4) разматра распоред часова наставе; 

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика; 

6) предлаже распоред задужења наставника и стручних сарадника у извршавању појединих задатака и одељенска старешинства; 

7) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и школе; 

8) утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план рада школе; 

9) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности; 

10) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи; 

11) утврђује календар школских такмичења; 

12) разматра предлог за утврђивање ментора за праћење рада приправника; 

13) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као и наставника и стручних сарадника. 

План и програм рада наставничког већа је саставни део годишњег плана рада школе. 

Стручно веће за разредну наставу 

Члан 45 

Стручно веће за разредну наставу организује и прати извођење образовно-васпитног рада у првом циклусу образовања. 

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама које сазива и њима руководи један од наставника који изводе разредну наставу и кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења. 

Стручно веће за разредну наставу утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања у првом циклусу образовања. 

Члан 46 

Стручно веће за разредну наставу: 

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом циклусу образовања; 

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; 

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања; 

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; 

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; 

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење; 

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност. 

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа. 

О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

Одељенско веће 

Члан 47 

Одељенско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања од интереса за одређено одељење. 

Одељенско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељенски старешина. 

Одељенски старешина води записник о раду одељенског већа. 

Члан 48 

Одељенско веће: 

1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника; 

2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања; 

3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању; 

4) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака; 

5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика; 

6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима; 

7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере; 

8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе. 

За рад одељенског већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац већа. 

О раду одељенског већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

Стручна већа за област предмета 

Члан 49 

Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења. 

Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе, у остваривању наставног плана и програма образовања. 

Члан 50 

У школи постоје стручна већа за: 

1) друштвене науке; 

2) природне науке; 

3) уметности и вештина; 

4) српски језик и стране језике; 

Члан 51 

Стручно веће: 

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета; 

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава; 

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника; 

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; 

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и допуну; 

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово коришћење; 

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду стављени у надлежност. 

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног већа кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења. 

О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом разматрања резултата рада. 

Стручни активи 

Члан 52 

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање. 

Члан 53 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника које именује наставничко веће. 

Стручни актив за развој школског програма има председника кога сваке године одреди наставничко веће на основу плана задужења. 

Члан 54 

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, представник стручних сарадника и председници стручних већа за област предмета чине педагошки колегијум. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области: 

1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе; 

2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; 

3) старања о остваривању развојног плана школе; 

4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника; 

6) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима. 

Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник. 

Члан 55 

Стручни органи доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова. 

Одељенски старешина 

Члан 56 

Свако одељење у школи има одељенског старешину. 

Одељенски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са ученицима одељења коме је одељенски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно другим законским заступницима. 

Одељенски старешина: 

1) обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и усклађује њихов рад; 

2) остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње; 

3) разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика; 

4) остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима; 

5) сазива родитељске састанке и руководи њима; 

6) прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати оцењивање ученика; 

7) прати похађање наставе ученика и правда изостанке; 

8) изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности; 

9) води школску евиденцију; 

10) попуњава ђачке књижице, дипломе , сведочанства и преводнице; 

11) руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник; 

12) предлаже одељенском већу оцене из владања; 

13) упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање радних обавеза; 

14) износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе; 

15) стара се о остваривању ваннаставних активности; 

16) обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење; 

17) учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама; 

18) обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене; 

19) обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком директора школе дати у надлежност. 

Одељенски старешина је у обавези да на почетку школске године уради оперативни план рада одељења, који обухвата целокупан рад у току школске године, и преда га директору школе, коме подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току полугодишта. 

VII Саветодавни орган 

Савет родитеља 

Члан 57 

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља. 

Савет родитеља чине по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. 

Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу. 

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља. 

Мандат чланова савета родитеља износи две године. Председник и заменик председника бирају се за сваку школску годину као и записничар. 

Члан 58 

Председник савета родитеља за свој рад одговара савету родитеља. 

Председник савета родитеља може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим обавезама. 

Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са успехом. 

Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета. 

Одредбе из ст. 1. до 4. овог члана сходно се примењују и на заменика председника савета. 

Члан 59 

Родитељу престаје чланство у савету родитеља ако престане основ за чланство, на лични захтев и ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама савета родитеља. 

Престанак основа за чланство у савету родитеља утврђује се на седници савета родитеља, о чему се доноси одлука и сачињава записник, а савет ће затражити да одељење чији је родитељ био представник изабере новог представника за члана савета. 

На лични захтев родитељ ће престати да буде члан савета родитеља подношењем писмене изјаве, као и у случају његове немогућности да присуствује седницама савета, што ће се на седници савета констатовати и покренути поступак за избор новог представника родитеља за члана савета. 

Члан 60 

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници. 

Седнице сазива и њима руководи председник савета родитеља. 

Члан 61 

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања; 

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове школе; 

3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 

3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници; 

4) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе; 

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању и самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 

6) разматра намену коришћења средстава од проширене делатности школе и од донација; 

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника; 

8) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика; 

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона; 

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

11) предлаже представника и његовог заменика у локални савет родитеља; 

12) разматра и друга питања утврђена овим статутом. 

Члан 62 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, и стручним органима и ученичком парламенту. 

Члан 63 

Начин рада савета родитеља уређен је пословником о раду савета. 

VIII Ученици 

Упис у школу 

Члан 64 

Упис ученика (деце у предшколску групу) услови за упис, време уписа, обавеза родитеља у вези са уписом и похађање наставе, прелазак ученика из једне у другу школу, престанак обавезе похађања наставе, ослобађање ученика од обавезе савлађивања програма физичког васпитања, врши се у складу са законом и подзаконским актима. 

Члан 65 

У први разред школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. 

Упис деце у први разред врши се у периоду од 1. априла до 31. маја текуће за наредну школску годину. 

Уз документацију потребну за упис (извод из матичне књиге рођених и пријаву боравка родитеља или детета), родитељ доставља доказ о здравственом прегледу детета, издат од стране надлежног школског лекара дома здравља. 

Испитивање детета уписаног у школу врши психолог и педагог школе, на матерњем језику детета, применом стандардних поступака препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. 

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу. 

Члан 66 

Упис у први разред деце која до почетка школске године имају шест до шест и по година врши се након провере спремности за полазак у школу, у складу са Законом. 

У први разред школе може да се упише и дете старије од седам и по година, у складу са законом. 

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања. 

Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, односно предметне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде образовних постигнућа и ценећи најбољи интерес ученика. 

Оцењивање 

Члан 67 

Оцењивање ученика је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и стандард образовних постигнућа и ангажовања ученика у току савладавања програма обавезних предмета. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова обавезног предмета, изборног програма и активности један час – најмање два пута у полугодишту. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем. 

Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања. 

Оцена може бити бројчана и описна. Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта, у складу са законом. 

У првом разреду ученик се из обавезног предмета, изборних програма и активности оцењује описном оценом. Закључне оцене из обавезних предмета и из изборних програма и активности уносе се у ђачку књижицу и ученик прелази у наредни разред. 

Од другог до осмог разреда ученик се из обавезног предмета, изборних програма и активности оцењује описном и бројчаном оценом. Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине закључних прелазних бројчаних оцена из обавезних предмета и из изборног програма други страни језик, као и оцене из владања почев од шестог разреда. 

Ученик није са успехом завршио разред, односно има недовољан успех уколико има више од две недовољне оцене, осим оцене из владања или није положио поправни испит, осим ученика другог и трећег разреда који се преводи у наредни разред, у складу са законом. 

Члан 68 

Ученик, његов родитељ односно други законски заступник има право да поднесе приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току школске године, приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања на крају првог и другог полугодишта и приговор на испит, у складу са законом. 

Права ученика 

Члан 69 

Ученик има право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. Закона; 

2) уважавање личности; 

3) подршку за свестрани развој личности, за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 

6) информације о његовим правима и обавезама; 

9) учествовање у раду органа школе, у складу са Законом и посебним законом; 

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из члана 79. става 2. тач. 1) – 9) Закона нису остварена; 

11) заштиту и правично поступање школе према ученику; 

12) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом. 

Обавезе ученика 

Члан 70 

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора, и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, 

7) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом. 

Члан 71 

У последња два разреда школе може да се организује ученички парламент, у саставу и са надлежностима прописаним Законом. 

Похваљивање инаграђивање ученика 

Члан 72 

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима. 

Члан 73 

Похвале могу бити за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима; 

4) “Ученика генерације”; 

5) “Спортисту генерације”. 

Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда. 

Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене и усмене. 

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима. 

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационих периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу. 

Члан 74 

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање. 

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима. 

Члан 75 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала. 

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима. 

Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и одељенској заједници, на крају наставне године. 

Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа, а школски одбор одобрава средства за доделу награда. 

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима. 

Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења одељенског већа, или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе. 

Члан 76

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому за успех из појединих наставних предмета и области. 

Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује министар. 

Одговорност родитеља 

Члан 77 

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе. 

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из става 5. овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу или не обавести школу о разлозима изостајања ученика, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите. 

Родитељ, односно други законски заступник ученика одговоран је: 

1) за упис детета у школу и редовно похађање наставе; 

2) за редовно похађање припремне наставе; 

3) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу; 

4) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом; 

5) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 

6) за повреду забране из чл. 110-112. Закона; 

7) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона; 

8) да поштује правила школе. 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника, из разлога прописаних ставом 1. овог члана. 

Одговорност ученика 

Члан 78 

Са учеником који врши повреду понашања или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, да појача васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. 

Члан 79 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим статутом, тежу повреду обавезе прописану Законом и за повреду забране прописане чл. 110-112. Закона. 

За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а материјалну штету, учињену намерно или крајњом непажњом, одговара његов родитељ, односно други законски заступник. 

Члан 80 

За повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна и васпитно-дисциплинска мера у складу са Законом. 

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера се изричу у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика. 

Повреде обавеза ученика могу бити лакше и теже. 

Члан 81 

За лакше повреде обавеза ученика не води се васпитно-дисциплински поступак. 

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране прописане чл. 110-112. Закона мора се водити васпитно-дисциплински поступак о ком одмах, а најкасније наредног дана мора бити обавештен родитељ, односно други законски заступник ученика. 

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писмену изјаву. 

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног дана психолога, односно педагога школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања и окончава га након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања поступка. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења. 

Члан 82 

Лакше повреде обавеза ученика су: 

1) неоправдано изостајање из школе до 25 часова; 

2) ометање рада у одељењу; 

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи; 

4) изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту; 

5) непоштовање одлука надлежних органа школе; 

6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника; 

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених у школи; 

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи; 

9) неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада; 

10) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта; 

11) повреда других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика. 

Члан 83 

Теже повреде обавеза ученика су прописане Законом. 

Члан 84 

За лакшу повреду обавеза ученика, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, могу да се изрекну следеће васпитне мере: 

1) опомена; 

2) укор одељенског старешине; 

3) укор одељенског већа. 

Члан 85 

За тежу повреду обавеза ученика могу да се изрекну следеће васпитно-дисциплинске мере: 

1) укор директора; 

2) укор наставничког већа; 

Ученик не може бити искључен из школе. 

Члан 86 

За учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона изриче се васпитно-дисциплинска мера: 

1) укор директора или укор наставничког већа; 

2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља, односно другог законског заступника. 

Члан 87 

Мере из чл. 89. и 90. овог статута изричу се ученику, након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности. 

Покретање и вођење васпитно-дисциплинског поступка, изрицање мера, застарелост вођења поступка и сва друга питања којима се уређује васпитно-дисциплинска одговорност ученика, уређују се Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, у складу са Законом. 

Члан 88 

Школа је у обавези да пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера претходно предузме неопходне активности из члана 83. Закона и не може их изрећи уколико ове активности нису претходно предузете. 

Уколико предузете неопходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, школа ће обуставити васпитно-дисциплински поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица. 

Члан 89 

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из ставе 1. овог члана школа одређује у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника. 

Члан 90 

На изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу школском одбору у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери. 

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника. Жалба на изречену васпитно-дисциплинску меру одлаже извршење решења. 

Члан 91 

Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта. 

Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе, у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према школским обавезама, другим ученицима, запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад и школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине. 

Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, приликом утврђивања закључне оцене из владања и њихови ефекти се узимају у обзир. 

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика. 

Члан 92 

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник који сматра да су повређена његова права утврђена овим статутом и законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, ако је повређена забрана из чл. 110-113. Закона, ако је повређено право ученика из чл. 71. и 72. овог статута, има право да поднесе пријаву Министарству у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права, по поступку прописаном Законом. 

IX Запослени у школи 

Члан 93 

У школи раде наставници, стручни сарадници, помоћник директора, секретар,шеф рачуноводства, административно-финансијско и помоћно-техничко особље. 

Школа може да у образовно-васпитном раду ангажује педагошког асистента који пружа додатну подршку и помоћ групи ученика, у складу са њиховим потребама и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада. 

Број и структура запослених у школи уређује се општим актом о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом. 

Услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених уређује се посебним актима школе, у складу са Законом, Правилником о организацији и систематизацији послова и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

Запослени у школи остварују своја права и заштиту права у складу са законом, колективним уговором и општим актима школе. 

Члан 94 

Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа, уважавајући принципе образовања и васпитања, предзнање, потребе, интересовања и посебне могућности ученика. 

Задатак стручног сарадника је да у оквиру своје надлежности ради на унапређивању образовно-васпитног рада; праћењу, подстицању и пружању подршке укупном развоју ученика у домену физичких, интелектуалних, емоционалних и социјалних капацитета и предлагању мера у интересу развоја и добробити детета; пружа стручну подршку наставнику и директору, у складу са Законом; развоју инклузивности школе; стручним пословима у заштити од насиља и стварању безбедне средине за развој ученика, заштити од дискриминације и социјалне искључености ученика; праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагању мера за повећање квалитета образовно-васпитног рада; остваривању сарадње са ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и другим запосленима у школи; остваривању сарадње са надлежним установама, стручним удружењима и другим органима и организацијама; координацији сарадње и обезбеђивању примене одлука савета родитеља школе и општинских савета родитеља; спровођењу стратешких одлука Министарства у Школи, у складу са описом посла. 

Члан 95 

Секретар се стара о законитости рада школе, указује директору и школском одбору на неправилности у раду; обавља управне послове; израђује опште и појединачне правне акте; обавља правне и друге послове за потребе школе; израђује уговоре које закључује школа; обавља правне послове у вези са статусним променама у школи; правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом школе; пружа стручну помоћ у вези са избором школског одбора; пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора; прати прописе и о томе информише запослене; обавља друге правне послове по налогу директора. 

Послове секретара може да обавља лице које има образовање из правних наука из члана 140. став 1. Закона, савладан програм обуке и дозволу за рад – лиценцу за секретара. 

Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, стално стручно усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара, програм испита за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин, поступак и рок за пријаву полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала и друга питања у вези са радом секретара установе, прописује министар. Секретар који има положен Правосудни испит не полаже лиценцу за секретара.

Заснивање и престанак радног односа

Члан 96 

Лице може бити примљено у радни однос у школи под условима прописаним чланом 139. Закона.

Запосленом престаје радни однос са навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из члана 139. Закона или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на захтев директора.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља приправник или приправник – стажиста, у складу са Законом.

Наставник, и стручни сарадник дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са Законом и на начин и по програму који прописује министар.

Члан 97 

Пријем у радни однос врши се на основу преузимања запосленог са листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су заснивали радни однос са непуним радним временом (даље: преузимање са листе), на основу преузимања или конкурсом, ако се није могло извршити преузимање са листе, у складу са Законом.

Радни однос се заснива на неодређено, или одређено време, у складу са законом.

Школа може да уговори пробни рад са наставником или стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, или, изузетно, у радни однос на одређено време. Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се радна места за која се уговара пробни рад.

Пробни рад се обавља у складу са законом којим се уређује рад.

Члан 98 

Наставници и стручни сарадници имају норму свих облика непосредног рада са децом и других облика рада у складу са Законом и одговарајућим подзаконским актом, који прописује министар.

Члан 99

Радни однос запосленог у школи престаје у складу са законом, на основу решења директора.

Члан 100 

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на жалбу школском одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора.

Школски одбор дужан је да донесе одлуку по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

Ако школски одбор не одлучи по жалби или запослени није задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 30 дана од дана истека рока за доношење решења, односно дана достављања решења.

Одговорност запосленог и дисциплински поступак 

Члан 101 

Запослени може да одговара за:

1) лакшу повреду радне обавезе утврђену овим статутом и законом;

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом;

3) повреду забране из чл. 110-113. Закона и

4) материјалну штету коју нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Члан 102 

Лакше повреде радних обавеза су:

 1. неблаговремени долазак на посао и одлазак с посла пре истека радног времена или неоправдано или недозвољено напуштање радног места у току радног времена,
 2. неоправдан изостанак с посла до два радна дана,
 3. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на посао,
 4. неоправдано неодржавање појединих часова наставе и других облика образовно-васпитног рада,
 5. неуредно вођење педагошке документације и евиденције,
 6. непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на наставним средствима, апаратима, инсталацијама и другим средствима,
 7. одбијање сарадње са другим радницима школе и непреношење радних искуства на друге млађе раднике и приправнике,
 8. неуљудно или недолично понашање према другим запосленим, родитељима, ометање других запослених у раду,
 9. обављање приватног посла за време рада,
 10. необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду,
 11. прикривање материјалне штете,
 12. непридржавање одредаба закона и општих аката школе.

Члан 103 

Теже повреде радне обавезе прописане су Законом.

Члан 104 

Директор школе покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог.

За лакше повреде из члана 102. овог статута може се изрећи писана опомена и новчана казна у висини од 20 одсто од једномесечног износа плате за месец у коме је одлука донета, у трајању до три месеца.

Запосленом који изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона једанпут, изриче се новчана казна или привремено удаљење са рада три месеца.

Запосленом који изврши повреду забране прописане чл. 110, 111. и 113. Закона, односно који други пут изврши повреду забране прописане чланом 112. Закона, као и запосленом који учини повреду радне обавезе из члана 164. тач. 1)-7) Закона, изриче се мера престанка радног односа. Запосленим престаје радни однос од дана пријема коначног решења директора.

За повреду радне обавезе из члана 163. тач. 8)-18) Закона изриче се новчана казна или удаљење са рада у трајању до три месеца, а мера престанка радног односа уколико су наведене повреде учињене свесним нехатом, намерно или у циљу прибављања себи или другоме противправне имовинске користи.

Покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера, застарелост вођења поступка и сва друга питања којима се уређује дисциплинска одговорност запослених, уређују се Правилником о дисциплинској одговорности запослених, у складу са Законом.

Члан 105 

Запослени се може привремено удаљити са рада због учињене повреде забране из чл. 110-113. Закона, и због учињене теже повреде радне обавезе из члана 164. тач. 1)-4), 6), 9) и 17), до окончања дисциплинског поступка, у складу са Законом и законом који уређује рад.

Са рада се привремено удаљује и наставник и стручни сарадник коме је суспендована лиценца на основу члана 127. ст. 5. и 6. Закона, до укидања суспензије лиценце. Одлуку о удаљавању са рада доноси директор или школски одбор, ако то не учини директор.

Пословна тајна 

Члан 106 

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању школе и штетило интересима и пословном угледу школе, ако законом није другачије одређено.

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу правно заинтересованим лицима саопштити директор школе или лице кога он овласти.

Члан 107 

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се:

1) подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности;

2) план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта школе;

3) други подаци и исправе које пословном тајном прогласи школски одбор.

Члан 108 

Школа води евиденцију о ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са Законом и посебним законом.

Школа је руковалац података из става 1. овог члана и одговорна је за њихово прикупљање, употребу, ажурирање и чување, у складу са Законом, посебним законом и законом којим се уређује заштита података о личности.

X Прелазне и завршне одредбе

Члан 109 

Статут школе се објављује на огласној табли школе или се на други начин чини доступним свим запосленим у школи.

Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 110 

На сва питања која нису уређена овим статутом, примењиваће се непосредно одредбе посебног закона, закона који уређује рад, колективних уговора и других прописа који уређују ову област.

Члан 111 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања. Ступио на снагу дана 27.10.2022.

Број:01-480/2022

 

Председник Школског одбора Милена Клисурић