ОСНОВНА ШКОЛА

„СРЕМСКИ ФРОНТ“

ШИД, МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 1

 

 

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Служ­бени гласник РС”, број 91/19 – даље: Закон) и члана 23. тачка 1. став 1) , Школски одбор, Основне школе „Сремски фронт“, на седници одржаној дана 10.9.2020. године, доноси:

 

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником уређује се поступак набавке унутар установе, нарочито начин планирања, спровођења поступка јавне на­бавке праћења извршења уговора о јав­ној набавци (на­чин комуникације, правила, обавезе и одго­­­ворност лица и ор­ганизационих јединица), начин пла­­­­нирања и спро­во­ђења набавки на које се закон не при­ме­њује, као и на­бавки друштвених и других посебних услуга. Доношењем и применом овог правилника, између осталог отклониће се или умањити штетне последице корупције.

Дефиниције

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом Правил­нику имају сле­де­ће значење:

 • наручилац је заједнички појам за јавног нару­чиоца и секторског наручиоца;
 • уговор о јавној набавци је теретни уговор зак­ључен у писаној форми између једног или више понуђача и једног или више наручилаца који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова;
 • уговор о јавној набавци добара је уговор о јавној набавци који за предмет има куповину добара, закуп добара, лизинг добара (са правом куповине или без тог права) или куповину на рате, а који може да обухвати по потреби и инсталирање и уградњу као пратеће послове неопходне за извршење уговора;
 • уговор о јавној набавци радова је уговор о јавној набавци који за предмет има:
 • извођење радова или пројектовање и изво­ђе­ње радова у вези са једном или више делат­ности из Прилога 1. овог закона;
 • извођење радова или пројектовање и изво­ђе­ње радова, на изградњи објекта;
 • реализацију изградње објекта у складу са зах­тевима одређеним од стране наручиоца који врши одлучујући утицај на врсту или про­јектовање изградње објекта;
 • уговор о јавној набавци услуга је уговор о јав­ној набавци који за предмет има пружање услуга, осим оних које су у вези са тачком 4) овог члана;
 • понуђач је привредни субјект који је поднео понуду;
 • документација о набавци је сваки документ у коме се описују или утврђују елементи набавке или поступка, а који укључујe јавни позив, претходно инфор­мативно или периодично индикативно обавештење у слу­чају када се оно користи као јавни позив, оба­ве­штење о успос­тављању система квалификације, описну докумен­та­цију и конкурсну документацију;
 • конкурсна документација је документација која садржи техничке спецификације, услове уговора, обрасце докумената  које  подносе  привредни   субјекти,  ин­формације   о   прописаним обавезама и другу доку­мен­та­цију и податке од значаја за припрему и подношење пријава и понуда;
 • „писан” или „у писаној форми” је сваки израз који се састоји од речи или бројева који може да се чита, умножава и накнадно шаље, укључујући информације које се шаљу и чувају електронским средствима;
 • животни циклус су све узастопне и/или међусобно повезане фазе, укључујући потребно истра­жи­вање и развој, производњу, трговину и услове трговине, превоз, коришћење и одржавање током трајања добара или радова или пружања услуге, од прибављања сиро­ви­на или генерисања ресурса до одлагања, уклањања и зав­ршетка услуге или употребе;
 • ознака је сваки документ, сертификат или атест којим се потврђује да добра, услуге или радови, про­цеси или поступци задовољавају одређене захтеве за ознаку;
 • општи речник набавке (Common Procurement Vocabulary – CPV) је јединствени систем класификације предмета јавне набавке који се примењује у поступку јавне набавке којим се истовремено обезбе­ђује усклађеност са другим постојећим класификацијама;

Систем набавки

Члан 3.

Систем набавки код Основне школе „Сремски фронт“ обухвата: планирање набавки, спро­вођење поступака ради закључења уговора о јавној набавци, извршење и праћење извршења закљученог уговора о набавци, евидентирање и контролу свих наведених актив­ности и начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

Циљеви поступка јавне набавке

Члан 4.

Циљ поступка јавне набавке је да добра, услуге и радови који се набављају буду одговарајућег ква­литета и потребних количина и да буду набав­љени по најпо­вољнијој цени.

Спровођење поступка јавне набавке има за циљ да омогући не­сметано одвијање процеса рада и обављање делатности.

Лице запослено на пословима јавних набавки и лица која учествују у поступку јавне набавке оба­вљају активности и послове у свим фа­зама поступка у складу са наче­лима јавних набавки и са пажњом доброг домаћина.

Начела јавних набавки

Члан 5.

Наручилац је у примени овог закона обавезан да поступа на економичан и ефикасан начин, да обезбеди конкуренцију, једнак положај свих привредних субјеката, без дискриминације, као и да поступа на транспарентан и пропорционалан начин.

Комуникација у поступку јавне набавке

Члан 6.

У поступку јавне набавке комуникација са пону­ђачима  врши се путем Портала јавних набавки, односно путем поште, курирске службе и електронским путем – сла­њем електронске поште, у складу са одредбама За­кона и Упутством за кориш­ћење Портала јавних набавки.

Сваки документ који је достављен у поступку јавне набавке електронском пош­том, сматраће се да је доку­мен­т примљен даном слања.

Изузетно, комуникација  може да се врши и усме­ним путем ако се не односи на битне елементе поступка јавне набавке (документацију о набавци, пријаве и пону­де) под условом да је њена садржина у задовољавајућој ме­ри документована путем састављања писаних белешки или записника, а видео-снимака или сажетака главних еле­мената комуникације и сл.

 

 1. СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

Мере за спречавање корупције

Члан 7.

Сва лица која учествују у поступку јавне набавке, у оба­вези су да преду­зимају све пот­реб­не мере за спречавање ко­рупције и сукоба интере­са у пос­тупку набавки де­фи­нисане Законом и овим Правилником.

Члан 8.

Све радње предузете у поступку морају се пис­мено евидентирати од стране лица које их пре­дузима.

Члан 9.

Одговорно лице издаје писани или електронски на­лог са упут­ством лицу запосленом на пословима јавних набавки за спровођење поје­ди­на­чних радњи у поступку набавке.

Лице из става 1. овог члана дужно је да изврши налог одговорног лица, у складу са упутством које је дато у налогу, осим у случају ка­да је дати налог у супротности са Законом.

У случају из става 2. овог члана, лице запослено на пословима набав­ки дужано је да одбије извршење таквог налога и о томе оба­вести одговорно лице на исти начин на који је добило налог.

У обавештењу из става 3. овог члана образлаже се који су делови на­лога у супротности са законом.

 

Дужност пријављивања корупције и повреде конкуренције

Члан 10.

Лице запослено на пословима јавних набавки или билo кoje другo лицe aнгaжoвaнo кoд нaручиoцa, кoje имa пoдaткe o пoстojaњу кoруп­циje у jaвним нa­бaвкaмa дужнo je дa o тoмe oдмaх oбaвeсти одговорно лице.

III. КОНТРОЛА НАБАВКИ

 Контрола јавних набавки

Члан 11.

Контролу јавних набавки, односно одређених фаза у спро­во­ђе­њу јавних набавки, спроводе једно или више ли­ца задужених за кон­тро­лу, а по налогу одговорног лица.

Буџетски инспектор и интерни ревизор самостално и независно спроводе контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки, а у обављању својих послова поступају одговорно, објективно и стручно, поштујући принципе поверљивости података.

Предмет контроле

Члан 12.

Предмет контроле јавних набавки је: целисходност пла­нирања конкретне јавне набавке, са становишта по­тре­ба и делатности, кри­те­ри­јуми за сачињавање тех­ничке документације, начин испитивања тржишта, оправ­даност критеријума за избор привредног субјекта, услова за уче­ш­­ће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уго­­­вора, нач­ина и рокова плаћања, аван­си, гаранције за да­те авансе, извршење уговора, а посебно ква­литет испо­ру­чених добара и пружених услуга, односно изве­де­них ра­­­дова, стање залиха и начин коришћења добара и услуга.

Члан 13.

Контрола се спроводи у складу са донетим годишњим планом рада буџетског инспектора и интерног ревозора које одобрава председник Општине и по прописима који регулишу рад буџетског инспектора и интерног ревизора.

Осим ових послова у циљу контроле јавних на­бав­ки предузимају се и друге радње у циљу утвр­ђи­вања чиње­ничног стања у вези са појединим поступком јавне набавке, односно уговором о јавној набавци.

Врсте контроле

Члан 14.

Контрола јавних набавки спроводи се као ре­дов­на и ванредна кон­трола.

У вези са контролом сачињава се годишњи план кон­троле јавних набавки, а од стране лица које је заду­же­но за контролу.

Ванредну контролу јавних набавки спроводи лице за кон­тролу, по правилу, по налогу одго­ворног ли­ца, а може и без налога када постоје саз­нања због којих је потребно спровести контролу.

У случају ванредне контроле, без налога, ли­це за контролу обавештава одговорно лице о запо­четој контроли и њеним разло­зима.

Извештај о спроведеној контроли

Члан 16.

О спроведеној контроли јавних набавки сачињава се Извештај.

Извештај из става 1. сачињава се у складу са Пра­вил­ником о садр­жини акта којим се ближе уређује пос­тупак јавне набавке унутар наручиоца.

Пре сачињавања извештаја најпре се сачињава нацрт изве­шта­ја, који се доставља на изјашњење одговорном лицу код којег је вршена кон­тро­ла, на који се може дати при­го­вор у року од осам дана.

У року од осам дана, од дана пријема при­говора, сачињава се кона­чан Изве­штај о спроведеној контроли.

Извештај потписује лице које је вршило кон­тролу, а одобрава га руководилац службе.

Извештај са препорукама доставља се одговорном лицу и Школском одбору.

 

 1. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

Временски оквир за планирање

Члан 16.

Планирање набавки за наредну годину се од­вија у текућој годи­ни, паралелно са израдом Плана и про­грама пословања и финансијског пла­на за наредну годину.

Учесници у планирању набавки

Члан 17.

Послове планирања набавки обавља одговорно лице у сарадњи са лицем одговорним за финансијско-рачуноводствене послове, правником (даље: секретар), и по потреби са другим лицима која су запослена у школи.

Приликом планирања сложених набавки, одго­вор­но лице мо­же ангажовати стручна лица која нису запо­слена у Основној школи „Сремски фронт“.

Начин исказивања потреба

Члан 18.

Сва лица која учествују у планирању набавке приликом израде Плана и програма пос­ловања и финансијског плана, достављају у писменом облику планиране пот­ре­бе за наредну годину. По­требе морају бити исказане у одго­вара­ју­ћим количин­ским једи­ни­цама, описаних карактеристика, квали­тета и дина­ми­ке пот­реба, са образложењем разлога и сврсис­ход­ности набав­ке.

Истраживање тржишта

Члан 19.

Истраживање тржишта спроводи шеф рачуноводства.

Члан 20.

Истраживање тржишта спроводи се прикупља­њем података на терену, путем интернета, доступних база по­датака и огласа, у зависности од количина и врсте добара, услуга и радова.

О спроведеном истраживању тржишта сачи­њава се Записник, који нарочито садржи податке о ценама и њиховом кретању на тржишту, доступности потребних добара, услуга и радова, њиховом квали­тету и периоду гаран­ције, условима одржавања, кана­ли­ма дистрибуције и списак потенцијалних добав­љача за сваки предмет набавке са њиховим карак­теристикама и описом стања конкуренције на тржи­шту предмета набавке.

 

Одређивање предмета набавке

Члан 21.

На основу добијених резултата истраживања тржи­шта врши се процена потребних финансијских сред­става, а ради израде предлога финансијског плана.

Након усвајања финансијског плана, лице запослено на пословима јавних набавки усклађује утврђене спецификације са одо­бре­ним фи­нансијским средствима и одређује пред­мет сваке поје­ди­начне набавке, имајући у виду исто­врсност јавне набавке.

Јавна набавка по партијама

Члан 22.

Увек када је то могуће и сврсисходно са ста­нови­шта циљева набавке, лице запослено на пословима јавних набавки ће пред­мет јавне набавке обликовати по партијама при чему ће партија представљати истоврсну целину добара, услуга и радова.

Предмет јавне набавке обликоваће се по партијама када год је то могуће.

У јавном позиву, позиву за подношење пријава или позиву за подношење понуде, односно преговарање у случају система квалификације, одредиће се да ли понуде могу да се поднесу за једну, више или за све партије.

Може се ограничити број партија које могу да се доделе једном понуђачу и у случају када је допуштено подношење понуда за неколико партија или за све партије ако је максималан број партија по понуђачу наведен у јавном позиву, позиву за подношење пријава или позиву за подношење понуде, односно преговарање у случају система квалификације

У оквиру контроле, извршиће се и контрола исп­ра­в­ности обликовања пред­мета јавне набавке по пар­ти­јама.

Одређивање периода трајања уговора

Члан 23.

Уговори се закључују на период од 12 месеци, а изузетно се уговор може закључити на дуже од 12 месеци, у зависности од предмета на­бавке.

Одлуку о периоду трајања уговора доноси одго­ворно лице у складу са законом.

 

Процењена вредност набавке

Члан 24.

Процењена вредност набавке исказује се у ди­на­рима, без пореза на додату вредност.

Вредност набавке процењује се на основу ре­зул­тата истраживања тржишта за специфициране количине и ква­литет добара, услуга и радова.

Одређивање процењене вредности јавне набавке по партијама

Члан 25.

Када је предмет јавне набавке подељен у партије, наручилац одређује процењену вредност сваке партије.

Процењена вредност јавне набавке подељене у пар­тије укључује процењену вредност свих партија, за пе­риод на који се закључује уговор.

Избор врсте поступка

Члан 26.

Врсту поступка одређује лице запослено на пословима јавних набавки, има­јући у виду врсту и специфичност предмета на­бав­ке, доступност, динамику набавке и процењену вредност.

 

Прагови до којих се закон не примењује

Члан 27.

За набавке на које се Закон не примењује  установа доноси годишњи интерни план набавки на које се закон не примењује (даље: Интерни план набавки). Интерни план набавки доноси се истов­ре­мено кад и план (јавних) набавки.

Приликом планирања набавки на које се закон не примењује лице које обавља послове јавних набавки, одређује посебно врсту пред­мета набавке, (про­цењену) вредност, ако је то мо­гуће или барем оквирну вредност набавке, оквирне ро­кове за реализацију ових набавки, износа и на­чи­на фи­нансирања, а за сваку појединачну набавку наво­ди и основ за изу­зеће од примене Закона.

Одређивање рокова

Члан 28.

Приликом планирања јавних набавки, лице које обавља послове јавних набавки ће одредити следеће: оквирни рок за покретање поступка, оквирни рок за закључење уговора и оквирни рок трајања уговора.

Одговорност за доношење плана (јавних) набавки

Члан 29.

План (јавних) набавки доноси и потписује одговорно лице, а Школски одбор даје сагланост.

Интерни план набавки доноси одговорно лице.

Рок за доношење плана јавних набавки и интерног плана набавки

Члан 30.

План јавних набавки за текућу годину доноси се на почетку године, односно када се стекну услови за његово доношење. Истовремено, одвојено од плана јавних на­бав­ки доноси се као засебна целина и годишњи интерни план набавки на које се закон не примењује.

 

Садржина плана набавки

Члан 31.

План јавних набавки садржи следеће податке:

1) предмет јавне набавке и CPV ознаку;

2) процењену вредност јавне набавке;

3) врсту поступка јавне набавке;

4) оквирно време покретања поступка.

Садржина интерног плана набавки на које се закон не примењује

Члан 32.

Интерни план набавки на које се закон не примењује садржи:

 • одређивање редног броја,
 • предмет набавке,
 • основ за изузимање набавке, односно одред­бу За­ко­на (члан, став, тачка, алинеја) на основу које је кон­крет­на набавка изузета од примене закона),
 • (процењену) вредност набавке, а ако није могуће тачно утвр­дити, барем њено ближе одређење,
 • извор и начин финансирања набавке,
 • посебан поступак који се уместо Закона има применити, уколико томе има места,
 • оквирне рокове за реализацију набавке.

Начин израде и достављања плана јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Члан 33.

Усвојени План јавних набавки лице запослено на пос­ловима набавки израђује и објављује на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења. План јавних набавки се објављује истовремено и на интернет страници наручиоца уколико је нару­чи­лац по­седује.

Интерни план набавки на које се закон не примењује не об­јављује се на Порталу јавних набавки, а наручилац може, уколико процени да је то у циљу обез­бе­ђивања веће кон­куренције, транспа­рентности и еконо­мичности поступка, објавити интерни план набавки на који се закон не при­ме­њује на својој интернет страници, уко­лико је поседује, а ако је не поседује, може исти обја­вити на својој огласној табли.

Измена плана (јавних) набавки

Члан 34.

План јавних набавки и интерни план набавки на које се закон не примењује може се изменити и допунити кад год се појави потреба за изменом и допуном.

Изменом и допуном плана јавних набавки сматра се измена у погледу:

– повећања процењене вредности набавке за више од 10%,

– измена предмета јавне набавке,

– планирање нове јавне набавке.

На поступак измене, допуне и објављивања плана јавних набавки сходно се имају применити правила која су прописана овим Правилником за његово доношење.

Измена и допуна интерног плана набавки на које се закон не примењује

Члан 35.

Изменом и допуном интерног плана набавки на које се закон не примењује сматра се измена у погледу:

– планирања нове набавке на коју се закон не примењује и

– измене правног основа за изузимањем од примене закона.

На поступак измене и допуне интерног плана наба­вки сходно се имају применити правила која су про­пи­сана овим Правилником за његово доношење.

Правила Правилника која се односе на објав­љи­ва­ње интерног плана набавки сходно ће се применити и на измене и допуне.

 1. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Покретање поступка

Члан 36.

Одговорно лице доноси одлуку о спровођењу пост­упка јавне набавке која нарочито садржи податке о пред­ме­ту јавне набавке, врсти поступка и процењеној вред­ности јавне набавке укупно и за сваку партију посебно, као и податке о саставу комисије за јавну набавку, одно­сно лицу које спроводи поступак јавне набавке.

Поступак јавне набавке сматра се покренутим сла­њем на објављивање јавног позива и других огласа ко­ји се користе као јавни позив, осим у случају прего­варачког пос­тупка без објављивања јавног позива када се поступак сматра покренутим даном слања позива за подношење понуда.

 

Услови за покретање поступка

Члан 37.

Лице запослено на пословима јавних набавки у вре­менском року који је у плану јавних набавки означен за покретање поступка, подноси писани захтев одго­вор­ном лицу за покретање поступка јавне набавке.

Одговорно лице након пријема захтева из става 1. овог члана издаје писани налог за покретање пос­тупка јав­не набавке лицу запосленом на пословима јавних набавки.

Налог садржи упутство за израду предлога одлу­ке о пок­ре­тању поступка која садржи и имена чланова ко­мисије односно одре­ђивање лица која ће спроводити поступак јавне набавке.

У случају набавки на које се закон не примењује налог садржи списак по­тенцијалних понуђача којима се упућује позив за подношења понуда.

Предлог одлуке о покретању поступка јавне на­бав­ке сачи­њава лице запослено на посло­ви­ма јавних набав­ки.

Лице надлежно за послове финансија води ра­чуна да обавезе које ће се преузети уговором о јавној на­бавци буду уго­ворене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финан­сијским средствима.

Члан 38.

Лице запослено на пословима јавних набавки у временском року који је у интерном плану набавки означен за спровођење набавке, подноси писани захтев одго­вор­ном лицу за спровођење по­ступка набавке на коју се закон не примењује.

Одговорно лице након при­јема захтева у писаној форми одобрава лицу запос­ле­ном на пословима јавних набавки спровођење таквог поступка.

 

Покретање повремене заједничке набавке

Члан 39.

Наручиоци могу заједнички да спроведу одређени поступак јавне набавке или један наручилац може да овласти другог наручиоца да у његово име и за његов ра­чун спроведе поступак јавне набавке или предузме одре­ђене радње у том поступку, у ком случају су дужни да посебним споразумом утврде своја права и обавезе.

Комисија за спровођење јавне набавке

Члан 40.

Поступак јавне набавке спроводи комисија за јавну набавку која се именује доношењем одлуке о покретању пос­тупка јавне набавке.

Комисија мора да има непаран број чланова, а нај­мање три члана.

У комисији за јавну набавку један члан мора да буде лице које има стечено високо образовање из правне научне области на студијама другог степена (дипломске ака­демске студије – мастер, специјалистичке академске сту­дије, специјалистичке струковне студије), односно висо­ко образовање које је законом изједначено са ака­дем­ским називом мастер на основним студијама у трајању од нај­мање четири године или службеник за јавне набавке са високим образовањем на студијама другог степена (дип­лом­ске академске студије – мастер, специјалистичке ака­дем­ске студије, специјалистичке струковне студије), од­носно високо образовање које је законом изједначено са ака­демским називом мастер на основним студијама у тра­јању од најмање четири године или лице које је стекло сер­тификат за службеника за јавне набавке до дана сту­пања на снагу овог закона.

За члана комисије именује се лице које има одго­варајућа стручна знања из области која је предмет јавне набавке, када је то потребно.

Чланови комисије за јавну набавку, могу да буду лица која нису запо­слена код наручиоца, ако наручилац нема запослена лица која имају одговарајућа стручна знања.

Комисија за јавну набавк, предузима све радње у поступку и стара се о законитости спровођења поступка.

Након отварања понуда или пријава, чланови коми­сије потписују изјаву о постојању или непостојању суко­ба интереса.

Члан 41.

Сви запослени дужни су да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији.

Оглашавање у поступку јавне набавке

Члан 42.

У поступку јавне набавке оглашавање се врши на начин како је регулисано чланом 105. Закона.

 

Члан 43.

За спровођење радњи у вези са оглашавањем у поступку јавне набавке задужено је лице запослено на пословима јавних набавки.

Јавни позив за подношење понуда/пријава

Члан 44.

Рoк зa пoднoшeњe пoнудa/пријава рaчунa сe oд дaнa слања на објављивање пoзивa зa пoднoшeњe пoну­дa/при­јава нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. Oдрeђивaњeм рoкa смa­трa сe oдрeђивaњe дaтумa и сaтa дo кojeг сe пoнудe мoгу пoднoсити.

Конкурсна документација

Члан 45.

Конкурсна документација се припрема у складу са Законом.

Конкурсна документација садржи све податке на основу којих ће понуђачи моћи да припреме прих­ват­љиву понуду.

Конкурсну документацију припрема комисија, од­но­­сно лице запослено на пословима јавних на­бавки када поступак спроводи то лице.

Садржина конкурсне документације

Члан 46.

Подаци садржани у конкурсној документацији мо­рају бити исто­ветни са подацима који су наведени у пози­ву за подношење понуда.

Комисија за јавну набавки приликом израде кон­курсне докумен­тације придржава се основних начела јав­них набавки, а посебно начела обезбе­ђивања кон­ку­рен­­ције и једнакости понуђача. Услови за учешће у пос­тупку, техничке специфи­кације и еле­менти кри­те­ри­јума за доделу уговора морају бити у логичкој вези са пред­метом набавке и не смеју да ограничавају конкуренцију.

Конкурсна документација садржи услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом.

Модел уговора сачињава Комисија уз стручну помоћ правне службе.

 

Израда техничке спецификације

Члан 47.

Приликом одређивања техничких специ­фи­ка­ција во­ди се рачу­на да се обезбеди да добра, услуге и радови од­говарају објективним по­требама.

Техничке спецификације у случају набавке до­бара и услуга одређују карактеристике добара и услу­га као што су димензије, описи, ниво квалитета, си­гурност, ниво утицаја на животну средину, по­трошњу енергије, оцену усаглашености и слично.

У случају набавке радова, техничке специфи­кације поред карактеристика, садрже и прописе о пројектима, об­­ра­чуну трошкова, проби, инспекцији и условима преу­зимања, методу градње и друге еле­менте релевантне за пред­метну набавку.

Комисија може извршити измене техничких спецификација.

Објављивање конкурсне документације

Члан 48.

Лице запослено на пословима јавних набавки исто­времено са слањем на објављивање јавног позива за подно­шење понуда шаље на објављивање и конкурсну докумен­тацију на Пор­талу јавних набавки

а може и на интернет страници у складу са Законом.

 

Измена или допуна конкурсне документације

Члан 49.

Измене или допуне конкурсне документације врши Комисија у случају исправки података или када је то нео­п­ходно за успешно спровођење поступка јавне набавке.

Уколико се у року предвиђеном за подношење по­нуда измени или допуни конкурсна документација, Коми­сија контролише да ли измењена конкурсна до­ку­мен­та­ција садржи све елементе предвиђене Зако­ном. Контрола се мора извршити у што краћем року.

Измењена конкурсна документација се одмах након извршене контроле објављује на Порталу јавних набавки.

Члан 50.

Након истека рока предвиђеног за подношење по­ну­да не може се мењати нити допуњавати конкур­сна доку­ментација.

Додатне информације и појашњења конкурсне документације

Члан 51.

Ако је захтев за појашњење конкурсне докумен­та­ције поднет благовремено наручилац додатне инфор­ма­ције и појашњења објављује на Порталу јавних набавки, одно­сно ставља на располагање на исти начин као и осно­вну документацију без навођења података о подносиоцу зах­тева, а најкасније, а у складу са чланом 97. Закона.

Пријем понуда

Члан 52.

Приликом пријема електронске понуде понуђач до­бија потврду пријема понуде са назнаком датума и вре­мена пријема.

Уколико се делови понуде не могу поднети елек­трон­ским путем нару­чилац је дужан да приликом пријема, на коверти, односно ку­тији у којој се налазе, обележи време пријема. Ако су делови понуде достављени непосредно, наручилац пре­даје понуђачу потврду пријема.

Забрањено је давање информација о примљеним пону­дама до отварања понуда, а наручилац је у обавези да понуде чува на начин да не дођу у посед неов­лаш­ћених лица.

 

Захтев за заштиту права

Члан 53.

Комисија по пријему захтева за заштиту права поступа у складу са Законом.

У поступку заштите права комисија за јавне набавке може захтевати стучну помоћ правне и осталих стучних служби.

Отварање понуда

Члан 54.

Понуде се отварају одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана.

Отварање понуда је јавно.

О поступку отварања понуда води се посебан записник.

Стручна оцена примљених понуда

Члан 55.

Комисија врши стручну оцену понуда након окон­чања поступка отварања у року предвиђеном Законом.

Члан 56.

Наручилац, након прегледа и стручне оцене, поступа у складу са чланом 143. и 144. Закона.

Наручилац може да одбије као неприхватљиву по­нуду која прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава.

Наручилац може да одбије као неприхватљиву понуду за коју утврди да је неуобичајено ниска.

Извештај о поступку јавне набавке

Члан 57.

Након спроведене стручне оцене понуда односно пријава комисија за јавну набавку саставља извештај о поступку јавне набавке.

Извештај из става 1. овог члана мора да садржи податке наведене у члану 145. Закона.

Одлука о додели уговора

Члан 58.

Одговорно лице доноси одлуку о додели уговора ако је у извештају остручној оцени понуда утврђено да су се стекли услови за доделу уговора.

Члан 59.

Одлуку о додели уговора одговорно лице доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда, осим ако је наручилац у конкурсној документацији одредио дужи рок.

Одлука о додели уговора мора да буде образложена и да садржи нарочито податке из извештаја о поступку јавне набавке и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Одредбе овог члана сходно се примењују на доно­шење одлуке о закључењу оквирног споразума.

 

Одлука о обустави поступка

Члан 60.

У случају обуставе поступка пре истека рока за под­ношење понуда, Портал јавних набавки трајно оне­мо­гућава приступ понудама или пријавама, а нару­чилац вра­ћа понуђачима неотворене понуде, пријаве и друге до­кументе који нису достављени путем Портала јавних набавки.

Одлука о обустави поступка јавне набавке мора да буде образложена, мора да садржи нарочито податке из изве­штаја о поступку јавне набавке, односно разлоге обус­тављања поступка и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о обустави поступка објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

У одлуци о обустави пос­тупка јавне набавке одлу­чује се о трошковима при­пре­мања понуде ако је посту­пак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца.

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трош­ко­ве израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду наведених трошкова у својој понуди.

Увид у документацију

Члан 61.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, понуђачу се на писани зах­тев омогућава увид у документацију, као и копирање исте о његовом трошку.

Лице запослено на пословима јавних набавки у ро­ку од два дана, од пријема писаног захтева, по­нуђача омогућава увид и копи­рање документације уз обавезу да заштити податке које је понуђач озна­­чио као поверљиве.

Писани захтев се чува као доказ у посебном реги­стру који се води за конкретну јавну набавку или у посеб­ном фајлу уколико је захтев поднет елек­тронским путем.

 

Закључење уговора о јавној набавци

Члан 62.

Уговор о јавној набавци, односно оквирни спо­ра­зум закључује се након доношења одлуке о додели уго­во­ра, односно одлуке о закључењу оквирног спо­разума и ако у року предвиђеном Законом није под­нет захтев за заш­титу права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Одговорно лице може и пре истека рока за подно­шење захтева за заштиту права закључити уго­вор о јавној набавци:

1) на основу оквирног споразума;

2) у случају примене система динамичне набавке;

3) ако је поднета само једна понуда, која је прихватљива;

4) у случају примене преговарачког поступка без претходног објављивања јавног позива из члана 61. став 1. тачка 2) Закона.

Члан 63.

Потписан уговор се доставља понуђачу којем је додељен уговор у року од десет дана, од дана про­тека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач, којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, уговор се може за­кљу­чити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац ће поново да изврши стручну оцену по­ну­­да и донети одлуку о додели уговора, односно окви­р­ног споразума ако је због методологије доделе пондера по­т­­ребно да се утврди први следећи најповољнији пону­ђач.

Члан 65.

Лице запослено на пословима јавних набавки објављује на Порталу јавних набавки и интернет стра­ници обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или ок­вирном споразуму у року од пет дана, од дана зак­љу­чења уговора, односно оквирног спо­разума.

 1. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Праћење извршења уговора о јавној набавци

Члан 66.

Извр­шење уговора прати лице запослено на пословима јавних набавки.

Када је то неопходно, одговорно лице може за пра­ћење извр­шења уговора одредити и лице које није запо­слено у установи.

Члан 67.

Уговор о набавци доставља се лицу задуженом за финансијско-рачуноводствене послове, а један примерак остаје у предмету о поступку набавке.

Члан 68.

Лице које је одговорно за пријем предмета набавке добара (даље: шеф рачуноводства) приликом испоруке од стране доба­в­љача, прег­леда добра и врши проверу да ли су испоручене количине истоветне са количинама које су уписане на претећој документацији, а које потврђију испоруку (рачуни), да су испоручена добра уговореног квалитета, да ли испорука тече динамиком која је уговорена и слично.

Извештај о извршеној услузи која је предмет уго­вора о јавној набавци контролишу и потврђују лица која су корисници услуга.

Надзор над извођењем радова који су предмет уго­вора о јавној набавци врши запослени кога одреди од­говорно лице или изабрани надзорни орган, а у зави­сности од врсте радова.

Након извршене провере предмета набавке, лице за­ду­жено за праћење, потписује отпремницу, извештај о извршењу услуге или радова или други документ којим се потврђује да је уредно извршена обавезе добављача.

Лица одговорна за праћење извршења кон­крет­них уго­вора достављају Извештај о извршењу уго­вора лицу запосленом на пословима јавних наба­вки.

Члан 69.

У случају да добављач не извршава обавезе у скла­ду са уговором  одговорно лице, шеф рачуноводства и сервирка упућује рекламације добављачу и предузима дру­ге мере у циљу уредног извршења уго­вора и о томе пи­саним путем обавештава лице запо­слено на пословима јавних набавки.

Комуникација са добављачем у вези извршења уго­вора обавља се у складу са законом.

Лице запослено на пословима јавних набавки, на основу извештаја о предузетим мерама, предлаже одго­вор­ном лицу реализацију средстава фи­нансиј­ског обезбе­ђења и/или раскид уговора.

Измене током трајања уговора о јавној набавци

Члан 70.

Наручилац може током трајања уговора о јавној на­бавци да измени уговор, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уго­вору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвос­мис­лен начин, а које могу да укључе и одредбе о промени цене или опција..

Уговорним одредбама не могу да се предвиде из­мене које би промениле природу уговора.

Променом цене се не сматра усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору о јавној набавци.

У случају измене уговора у пог­леду додатних доба­ра, услуга или радова и измена услед непредвиђених околности  нару­чилац је дужан да обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу.

Члан 71.

Након измене уговор о јавној набавци доста­вља се   лицу задуженом за праћење извршења уговора, лицу које обавља финан­сиј­ско-рачуноводствене послове, а један примерак остаје у предмету о поступку набавке.

 

Прагови до којих се закон не примењује

Члан 72.

Набавке чија је процењена вредност нижа:

 • за набавку добара, услуга и спровођење кон­кур­са за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара, а уколико ни укупно процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од наведених вредности, наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.;

У случају из става 1. овог члана, наручилац може уместо закључења уговора о јавној набавци најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу ако садржи битне елементе уговора.

 

Спровођење набавки

Члан 73.

Набавку из члана 73. овог правилника спро­води лице запослено на пословима јавних набавки, осим уколико сложеност предмета јавне набавке захтева учешће и других стручних лица.

Када се спроводи набавка из става 1. овог члана наручилац је дужан да изврши испитивање тржишта, спрeчи пoстojaњe сукoбa интeрeсa, oбeзбeди кoнку­рeнциjу и да обез­беди да угo­вo­рeнa цeнa нe будe вeћa oд упo­рeди­вe тржишнe цeнe.

Члан

Члан 74.

Лице запослено на пословима јавних набавки или лице које одреди одговорно лице, мора да има прецизну спецификацију добара, услуга или радова који се набављају и да има информацију о расположивим сред­­ствима за ту набавку.

Лице из става 1. овог члана истражује тржиште предмета наба­вке тако што прво прави листу потен­цијалних понуђача.

Након утврђивања листе потенцијалних понуђа­ча, лице из става 1. овог члана врши истра­живање тржишта тако што понуђачима доставља путем елек­тронске поште, факса или писаним путем специ­фи­кацију и опис пред­мета набавке уз захтев да у одре­ђеном року доставе цене и остале услове на­бавке: рок плаћања, рок испоруке, пе­риод гаран­ције и слично, који су од значаја за еконо­мичност набавке.

Рок који се оставља контактираним понуђачима мо­ра бити при­­мерен предмету набавке и мора бити познат контактираним понуђачима.

Када год је то могуће, имајући у виду предмет на­бавке, лице из става 1. овог члана контактира нај­мање три потенцијална пону­ђа­ча, осим у оправданим слу­ча­јевима, када се могу контактирати и два потенцијална понуђача.

Након добијања тражених података од контак­тираних пону­ђача, лице из става 1. овог члана врши њи­хову оцену и бира најпо­вољ­нијег понуђача.

Члан 75.

О спроведеном корацима у истраживању тржи­шта запослени је заду­жен да спроведе набавку сачи­њава Запи­сник који садржи сле­деће податке:

 • датум и време обављања свих радњи у току набавке,
 • списак потенцијалних понуђача према саз­нању лица задуженог за набавку,
 • списак контактираних понуђача,
 • податке добијене од контактираних понуђача,
 • податке о најповољнијем понуђачу,
 • потпис лица које је спроводило истраживање тржишта.

Записник о истраживању тржишта се доставља одговорном лицу.

Уз Записник о истраживању тржишта, лице из става 1. овог члана доставља и модел наруџ­бенице од­носно уговора о набавци.

Члан 76.

Истраживање тржишта, у случају једноставних пред­­­мета набавки, доступних широком тржишту, може се спроводити по­зи­ва­њем потенцијалних доба­в­­љача, прет­ра­­живањем специјализованих огла­са, путем интернет стра­ница или достављањем предрачуна од потецијалних понуђача.

О свакој од ових радњи се сачињава Записник.

VIII. ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 77.

Лице запослено на пословима јавних набавки при­купља и континуирано евидентира податке о поступцима јав­­них набавки и закљученим угово­рима о јавним набав­кама.

Чување документације

Члан 78.

Наручилац је дужан да у писаној форми евидентира и документује све радње током планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци Нару­чилац је дужан да, у складу са прописима којима се уре­ђује област документарне грађе и архива, чува целокупну документацију везану за јавне набавке.

Документација у смислу става 2. овог члана је било који документ који је настао током планирања јавне набавке, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци, а који наручилац чува најмање пет година од закључења појединачног уговора о јавној набавци или оквирног споразума, односно пет година од обуставе или поништења поступка јавне набавке.

Документација која се размењује на Порталу јавних набавки чува се и архивира у складу са ставом 3. овог члана на Порталу јавних набавки.

 

 1. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 79.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли (или дос­та­в­љања запосленима електронским путем).

У Шиду                                                                         Председник Школског одбора

Дана 10.9.2020.                                                          Бојана Лепињица

                                                                                                                                  

Број:01-378