ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

На основучлана 120. став 8.и чл.121.Закона о основамасистемаобразовањаиваспитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 И 10/2019 – даље: Закон) ОШ “Сремски фронт” у Шиду, Школскиодбор је наседнициодржаној дана 3.4.2019.године, а Саветродитељанаседнициодржаној дана 16.5.2019.донелису
ПОСЛОВНИК
О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОШ “СРЕМСКИ ФРОНТ”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овимпословникомуређује се начинрада, сазивањеиприпремањеседница, гласањеисвадругапитањаодзначаја за рад Саветародитељаосновнешколе “Сремски фронт_” у Шиду (даље: Школа).
Одредбеовогпословникаобавезнесу за свечлановеСаветародитељаисвадругалицакојаприсуствујуседницамаовогсаветодавног органа.
Члан 2
НадлежностиСаветародитељаутврђенесуодредбомчлана 120. став 6. И чл.121.Закона.
Саветродитељасвојепредлоге, питањаиставовеупућујеШколскомодбору, директору, истручниморганимаШколеиученичкомпарламенту.
Члан 3
Свој рад Саветродитељаобављанаседницама.
Седницесујавнеињимаприсуствујусвичлановиовог органа, представнициродитељаученикасвакогодељења у школи, а могуприсуствоватииосталиродитељиученикашколеинаставници.
На седницеСаветародитељамогу се позиватипредставнициШколскогодбора, стручних органа, директоршколе, стручнисарадници, представнициученичкогпарламента, каоидругалицакојаимајуинтерес да присуствујуседници, илимогусвојимзнањемирадом да допринесурадуСаветародитеља.

Члан 4
ПредседникСаветародитељаодговоран је за правилнуприменуодредабаовогпословникаи за свој рад одговараСаветуродитеља.
Члан 5
СвакичланСаветародитеља у обавези је да присуствујеседницамаовог органа исвојимсавеснимрадомдоприносиуспешномостваривањупослова који су му Закономстављени у надлежност.
УколикочланСаветародитељанесавеснорадиилинеоправданоодсуствујевишеод три пута у токуједнешколскегодине, председникСаветародитељаћепокренутииницијативу за избордругогпредставникародитељатогодељења.
ИИ САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 6
ПрвуконститутивнуседницуСаветародитељасазивадиректорШколеињомеруководи, до верификацијемандатачлановимаСаветародитељаиизборапредседникаСаветародитељаињеговогзаменика.
Након тога, седницесазиваињимаруководипредседникСаветародитеља, а у његовомодсуствуњеговзаменик. Заменикпредседникаимасваправаиобавезепредседника у његовомодсуству.
Седнице се сазивајуиодржавају по потреби, а најмањедва пута у токусвакогполугодишта.
ДиректорШколе је у обавези да обезбедиадекватнупросторију за одржавањеседницеСаветародитеља.
Члан 7
ПредседникСаветародитеља у обавези је да седницусазовенаписменизахтевједнетрећинеукупногбројачлановаСавета, написменизахтевШколскогодбора, стручних органа Школеиученичкогпарламента.
У том случају, седнициСаветародитељаобавезноприсуствујупредставнициподносиоцазахтева за одржавањеседницеСаветародитеља.
Члан 8
Седнице се сазивајуписменимпутем, аможе И телефонскимпутемсапредложенимдневнимредом, обавештењем о дану, часуиместуодржавањаседницеиматеријаломпотребним за припремучланова за предстојећуседницу, достависвимчлановимаовог органа најкасниједва дана пре дана одређеног за одржавањеседнице.
Изузетно, уколико то захтеваприродапитањакоје се стављанадневни ред, седница се можезаказати по хитномпоступку, телефонскимпутем, најкаснијеједан дан пре дана одређеног за одржавањеседнице.
ИИИ ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 9
ПредседникСаветародитеља, илињеговзаменик, у сарадњисадиректоромШколеистручниморганимаШколе, припремапредлогдневногредасвакеседнице.
Члан 10
Присастављањупредлогадневногредаводи се рачунанарочито о томе:
– да се наседницамаразматрајупитањакоја по ЗаконуистатутуШколеспадају у надлежностСаветародитеља, каоидругапитања, назахтевдиректораШколе, стручних органа илиШколскогодбора, за која је потребномишљењеродитеља;
– да дневни ред обухватапрвенственоонапитањакојасу у времеодржавањаседниценајактуелнија за рад СаветародитељаиШколе у целинии
– да дневни ред не будесувишеобимани да свењеговетачкемогу да се обраденатојседници.
ИВ РАД НА СЕДНИЦАМА И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА
Члан 11
Седницуотварапредседникинасамомпочеткуутврђујеприсутностиодсутностчланова.
Седница се можеодржатиуколикопостојикворум, односноуколико је присутнавећинаодукупногбројачлановаСаветародитеља.
Наконутврђивањакворума, разматра се записниксапретходнеседницеиразматраиусвајапредлогдневногреда.
Члан 12
Својепредлоге, питања, ставовеиодлукеСаветродитељадоносивећиномгласоваукупногбројачланова.
Члан 13
Гласање је по правилујавно, осим у случајукада се предлажупредставници за члановеШколскогодбора, када је гласањетајно.
Изузетно од става 1. овогчлана, члановиСаветародитељамогуодлучити да гласање о некомпитањубудетајно.
Члан 14
Гласа се на тај начиншто се члановиизјашњавају “за” или “против” предлогаили се уздржавајуодгласања.
ЧлановиСаветародитељаимајуправо да издвојесвојемишљење по некомпитању, што се уноси у записниксаседнице.
Члан 15
Јавногласање се вршидизањемрукеилипојединачнимпозивањемнаизјашњавање.
По завршеномгласању, председникутврђујерезултатгласања.
Члан 16
Тајно се гласа за утврђивањепредлогапредставникачлановаШколскогодбораизредародитеља.
Гласањеспроводиирезултатутврђујетрочланакомисија, изредачлановаСаветародитеља, изабрананаседницинакојој се вршигласање.
Сматра се да су за чланаШколскогодборапредложена три представникародитељаученикаШколекојасудобиланајвећибројгласова.
Аковишекандидатадобијеистибројгласова, гласање се понављасамо за њих, док се не утврде три кандидатасанајвећимбројемгласова.
.
Члан 17
ПредседникСаветародитељаводиседницу, дајереччлановимаиусмераварасправуидискусију по свакојтачкидневногреда
Свакичланимаправонаизлагањесвогмишљења по свакојтачкидневногреда, конкретнои без опширности, по добијањуречи. ПредседникСаветародитељаимаправо да прекинеизлагањеили да опоменечлана да се удаљујеодпредметадискусијеи да захтеваконкретност.
Свакичланимаобавезупристојногпонашањаиизражавањаинемаправо да својимпонашањемнабило који начинремети ред наседницама.
Члан 18
Збогповредередачлановима се могуизрећиследеће мере:
– усменаопомена;
– писменаопоменаунета у записник;
– одузимањеречии
– удаљавањесаседнице.
Члан 19
Усменаопоменаизриче се члану који својимпонашањемнаседницинарушава ред иодредбеовогпословника.
Писменаопоменаунета у записникизриче се члану који ипослеизреченеусменеопомененастави да нарушава ред иодредбеовогпословника.
Мераодузимањаречиизриче се члану који нарушава ред, а већ је два пута био опоменут.
Мераудаљењасаседницеизриче се члану који:
– вређаиклеветадругечлановеилидругаприсутналица;
– не поштујеизреченумеруодузимањаречи;
– својимпонашањемонемогућаванесметаноодржавањеседницеСаветародитеља;
В ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА
Члан 20
На конститутивнојседнициСаветародитељаодређује се члан који ћеводитизаписникнаседницамаСаветародитеља.
Члан 21
Записник се чува у архивиШколе, сазаписницимаосталих органа Школе, каодокументодтрајневредности.
Члан 22
Записник се усвајанапочеткупрвенареднеседнице.
Члан 23
Изводиззаписника, сапредлозима, питањима, ставовимаиодлукамаСаветародитеља, објављује се наогласнојтаблишколе, у року од три дана од дана одржавањаседниценакојој је усвојен, а обавезно се достављаидиректоруШколе.

ВИ КОМИСИЈЕ САВЕТА РОДИТЕЉА
Члан 24
Саветродитељаможеобразоватисталнеилиповременекомисијерадиизвршавањапојединихпословаизсвојенадлежности.
Члан 25
Саставкомисијеизчлана 25. овогпословника, њензадатакирок за извршењепослаутврђујеСаветродитељаприликомњеногобразовања.
Члановикомисије за свој рад одговарајуСаветуродитеља.
ВИИ ОСТАЛИ ЗАДАЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА
Члан 26
СаветродитељапредлажеНаставничкомвећуШколесвогпредставника у стручниактив за развојнопланирање.
Одређивањеовогпредставникаврши се јавнимгласањем, наначини по поступкупрописанимовимпословником.
Кададиректоршколеобразујетим за остваривањеодређеногзадатка, пројектаилипрограма, чијичлантреба да будепредставникСаветародитеља, изборовогпредставникаврши се у складусаставом 2. овогчлана.
Члан 27
Поред пословапрописанихЗакономистатутомШколе, Саветродитељаможенасвојимседницама да разматраиначинподстицањаангажовањародитељаШколе у:
– решавањупитањадруштвеног, забавногиспортскогживотаученика;
– учешћуродитеља у реализовањупрограмакултурнеијавнеделатностиШколе;
– ангажовањунаприкупљањуфинансијскихидругихсредставаисвимдругимактивностима, којима се побољшавајуусловиживотаирадаученика.
ВИИИ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28
Изменеидопунеовогпословникаврше се наистиначини по поступкукаоињеговодоношење.

Члан 29
Овајпословник ступа наснагуосмог дана од дана објављивањанаогласнојтаблиШколе.

У Шиду дана 3.4.2019.године ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________________
У Шиду, дана 16.5.2019.
Број:01-214 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА