ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Наосновуодредбеизчлана 14. став 1. Закона о архивскојграђи и архивскојделатности (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2020) Школскиодбор ОШ “Сремскифронт”, Шид, дана __________ годинедоносиследећи

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

  1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овимправилникомутврђујесеначиневидентирања, класификовања, архивирања и чувањаархивскеграђе и документарногматеријалакод  ОШ “Сремскифронт”, Шид- даље: школа.

Члан 2

Пословинаевидентирању, класификовању, архивирању и чувањуархивскеграђе и документарногматеријалаобухватају:

– примање, прегледање и распоређивањепоште, примљененепосредномпредајом, прекопоште, илисредставаелектронскекомуникације,

– евидентирањеаката и предмета и достављањеистих у рад,

– административно-техничкообрађивањеаката и предмета,

– отпремањепоште,

– архивирање, коришћење и стручноодржавањеархиве,

– одабирањеархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријала,

– предајаархивскеграђенадлежномисторијскомархиву.

Члан 3

Сваакта, дописи, прилози и осталадокументамогубити у папирном и електронскомоблику.

Начиневидентирања, заштите и коришћењаелектронскихдокуменатауређујесепосебнимОпштимактом  оначинуевидентирања, заштите, и коришћењаелектронскихдокумената.

Школа у свомрадукористипечат.

Члан 4

У оквирупословаизчлана 2. појединитерминиимајуследећезначење:

– Акт/Службенидописјесвакиписанисаставкојимсепокреће, допуњава, мења, прекидаилизавршаванекислужбенипоступак, а којисадржиследећеделове, безобзирадалијенастао у писаномилиелектронскомоблику: пунназив и адресупошиљаоца, број и датум, назив и пунуадресупримаоца, кратаксадржајпредмета, везаваш – нашброј, текстакта, прилог, потписовлашћеноглица и отисакслужбеногпечата.

– Документјезаписбилокојеврсте, облика и техникеизрадекојисадржајем, контекстом и структуромпружадоказ о активностикојуправноилифизичколицепредузима, обављаилизакључујетокомсвоједелатностиилиличнеактивности.

– Прилогјеписанистав (документ) којисеприлажеузслужбенидописрадидопуњавања, објашњавањаилидоказивањасадржинеслужбеногдописа.

– Предметјескупслужбенихдописа и прилогакојисеодносенаистопитање и чинецелину.

– Досијејескуппредметакојисеодносенаистуматеријуилинаистоправноилифизичколице.

– Фасциклајеархивскаједницакојучинискупдокументарногматеријалавишепредметаилидокуменатакојисеодносенаистуматерију, активност, догађајилинаистоправноилифизичколице, а којисепослезавршеногпоступкачувајусређени у истомомоту.

– Писарница/Пријемнаканцеларијајеорганизационајединицаилирадноместогдесевршеследећипослови: пријем, отварање, прегледање и распоређивањепоште, евидентирање и здруживањеслужбенихдописа, достављањедописаунутрашњиморганизационимјединицама, отпремањепоште, развођењекао и њиховостављање у архиву и чување.

– Документарниматеријалчинесписи, фотографски и фонографскиснимци и надругиначинсастављенизаписи и документи, књиге и картотека о евиденцијитихзаписа, записи у електронскомоблику и документа, као и микрофилмови о њимапримљени и настали у радурегистратуредоксуодзначајазатекућирад, настаоделовањем и радомствараоца, доксеизњеганеодабереархивскаграђа. Документарниматеријалпредстављацелинудокументаилизаписанасталихилипримљенихделовањем и радомсубјеката у изворномилирепродукованомобликудокументабезобзиранаформу и форматбележењакао и прописанеевиденције о њему.

– Архивскаграђајесавизворни и репродуковани (писани, цртани, штампани, фотографисани, микрофилмовани, скенираниилидигитализованиелектронскизаписнастаоизворно у електронскомобликуилинадругиначинзабележени) документарниматеријалнастао у токурадаствараоцакојијеодзначајазаисторију, културу, уметност, науку и просвету и другедруштвенеобластибезобзиранатокада и гдесунастали и далисеналазе у установамазаштитекултурнихдобараиливанње.

– ДокументарниматеријалсарокомчувањачиниматеријалкојијеодзначајазатекућирадДруштваилиматеријалкомерокчувањанијеистекао.

– АрхивскифондчинесвиархивскипредметикојисунасталипословањемДруштва.

– Стваралацархивскеграђе и документарногматеријалајеправноилифизичколицечијимделовањемнастајеархивскаграђа и документарниматеријал.

– Архивскајединицајерегистратор, фасцикла, кутија, свежањ, омот у којисеодлажедокументарниматеријал и архивскаграђа.

– Безвреднидокументарниматеријалчинеделовидокументарногматеријалакојисуизгубилиоперативнувредностзатекућирадодноснокојимајеистекаозаконскирокчувања, а немајусвојствоархивскеграђе.

– Одабирањеархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријалајепоступаккојимсеархивскаграђаодабираиздокументарногматеријалаузуништавањеонихделовадокументарногматеријалакојимајепресталаважностзатекућирад а којинемајусвојствоархивскеграђе.

– Листакатегоријадокументарногматеријаласароковимачувањајепосебанакткојимсеодређујуврстеархивскеграђе и документарногматеријаласароковимачувања. Листасадржипописсвихкатегоријадокументарногматеријаланасталог у радурегистратуре и њиховероковечувања. НаосновуЛистеобављасепоступакодабирањаархивскеграђекао и поступакуништавањабезвредногдокументарногматеријала. Категоријекодкојихјерокчувањатрајно, чувајуседопредајенадлежномИсторијскомархиву.

– Архивскакњигајеосновнаевиденција о целокупнојархивскојграђи и документарномматеријалунасталом у радуствараоца. Архивскакњигасадржипопис (инвентарнипреглед) целокупногдокументарногматеријаланасталог у радурегистратурекао и оногдокументарногматеријалакојисепобилокомосновуналазикодствараоца. Архивскакњигаможесеводити у папирномилиелектронскомоблику.

– Архивирањејепроцедураодлагањаобрађених и завршенихпредмета у одговарајућеархивскејединице (регистраторе, фасцикле, кутије, свежњеве, омоте и др) премахронолошкомредуилиутврђенојкласификацији и њиховапредаја у архивуписарнице и/илиархивскидепо.

– Архивскидепојепосебнапросторија, у којимасечувадокументарниматеријал и архивскаграђаодложенаадацта.

  1. ПРИМАЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОШТЕ

Члан 5

Пријемпоштеобављасепутемпоштанскеслужбе, електронскомпоштом, личномдоставомпутемкурираилиназахтевстранке.

Поштасеприма у токутрајањарадногвремена.

Члан 6

Овлашћенолицешколекаданепосреднопримапоштуодстранедостављача (курира), дужноједапотврдипријемпошиљкестављајућидатум и читакпотпис у доставнојкњизи, надоставници, повратнициилинакопијиакатачијисеоригиналприма. Поредпотписаовлашћенолицешколекадапримапошту, ставља и службенипечат. У случајевимакададатумпредајепоштеможебитиодзначајазарачунањерокова, узпримљенупошиљкуобавезноприложитиковерат.

Службенидописипримљениелектронскимпутемсештампају и у папирномобликузаводе у евиденцијукојушколаводи.

Члан 7

Запошиљкекојесупримљенеоштећене, записничкииликраткомзабелешком, којасеуписујенепосредноузотисакпријемногштамбиља, констатујесеврста и обимоштећења.

Члан 8

Насвакупримљенупошиљкуовлашћенолицешколеутискујепријемништамбиљ и потомјераспоређује.

Члан 9

Примљенупошту, поправилу, распоређујеовлашћенолицешколекојејеличноотвара и прегледа. Разврставањепоштесевршиистогданакадаје и примљена.

III. ЗАВОЂЕЊЕ АКАТА И ПРЕДМЕТА

Члан 10

Школаводиуреднуевиденцију о својојпримљеној, односносопственојпошти. Актасеевидентирају и достављају у радистогданакадасу и примљени.

У оквируканцеларијскогпословањаводесеосновне и помоћнеевиденције о предметима и актима.

Основнеевиденцијествараоцасу:

– Деловодник

– Помоћнеевиденције (књигапримљенепоште, интернадоставнакњига, доставнакњигазаместо, доставнакњигазапошту, књигерачуна).

Члан 11

Деловодниксеводипосистемуосновнихбројева и подбројева. Основнимбројевимаозначавајусепредмети, а подбројевимадописикојисеодносенаистипредмет.

Завођењепредмета у деловодниквршисенаследећиначин:

– у рубрику 1. уписујесеосновнибројделоводника,

– у рубрику 2. уписујесекраткасадржинаакта – предмета,

– у рубрику 3. уписујесеподброј,

– у рубрику 4. уписујеседатумпријема,

– у рубрику 5. уписујесеназив и седиштепошиљаоца – призавођењусопственихдописа, у овурубрикусеуписујескраћеница “Сп” (сопствени),

– у рубрику 6. уписујесебројпримљеногакта, а аконемабројадатумдописа,

– у рубрику 7. уписујесеознакаорганизационејединицекојомсеакт (предмет) уступа у рад,

– у рубрику 8. уписујеседатумразвођења,

– у рубрику 9. уписујесеједнаодознакакојусунапредметставилиобрађивачипредмета, и то: “а/а”, акојепредметзавршен и требагаархивирати; “Р” акојепредметстављен у рок и датумдокадасеимадржати у року.

Сведоцнијепримљенепошиљкекојесеодносенаистипредметзаводесепопуњавањемвертикалнихрубрика 3, 4, 5, 6, 7. и 8. у оквируистогброја и наначинкакојетонапредобјашњено.

Накрајугодинеделоводниксезакључујеслужбеномзабелешкомнаписаномисподпоследњегбројасаконстатацијомколикојепредметазаведено у тојгодини. Овазабелешкаседатира и овераваслужбенимпечатом, а потписујејеовлашћенолицешколе.

Члан 12

Свипримљенипредметиседостављају у рад у токуистогдана.

Члан 13

Достављањепредмета у радвршисепрекоинтернедоставнекњигеилипрекодневногизвештајапримљенепоште, којупотписујезапосленикојијепримиопредмет.

Достављањерачуна у радвршисепрекокњигерачунакојаистовременопредстављаосновнуевиденцијутеврстеаката.

Достављањепоштеупућененаличноствршисепрекокњигепримљенепоштеналичност.

  1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКО ОБРАЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА

Члан 14

Свакислужбенидописобичносадржиследећеделове:

– заглавље, у горњемлевомуглу (назив и седиште, број, датум, пунаадреса);

– адресапримаоца (пунназиводноснопородичноиме и седиштепримаоца);

– салевестранеисподадресепримаоцастављасеознака “Предмет” исподкоје, радилакшегздруживања, сеуписујеброј и датумпримљеногактанакојисеодговара, илиброј и датумранијеотпремљеногакта и сл;

– тексткојиморабитијасан, сажет и читак, откуцаннарачунару;

– исподтекстаовлашћенолицепотписујеслужбенидопис и узпотписсестављаотисакслужбеногпечата ;

– исподтекстанаводесеприлозикојиседостављају.

Службенидописсепишенајмање у 2 примерка, одкојихсеједанпримеракшаљекомитенту, а другисезадржава у архиви.

  1. ОТПРЕМАЊЕ ПОШТЕ

Члан 15

Свизавршенипредметикојетребаотпремити, архивиратиилиуступити, враћајусеовлашћеномлицушколепрекоинтернедоставнекњиге.

Овлашћенолицешколепровераваформалнустрануслужбеногдописа и наевентуалненедостаткеуказујеобрађивачу.

Члан 16

Отпремањепоштевршиовлашћенолицешколе. Свапоштапреузета у токудана, отпремасеистогадана. Вишеслужбенихдописа, односнопредметазаједногпримаоцапакујесе у једанковерат. Вредноснапошиљка, судскаакта и поверљивапрепискаотпремасеувекпрепорученомпошиљком. Отпремањехитнепоште у местопримаоцаможесевршитипрекокурира и путемдоставнекњигезаместо.

Члан 17

У доставнукњигузапоштууписујусесвепошиљке, којесеотпремајупоштом. Доставнакњигаслужикаоевиденција о завршенојотпреми, као и предајиновцанаимепоштанскихтрошкова.

  1. АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 18

Свирешенипредметиморајубитиодложени у одговарајућеархивскејединице (регистратор, књига, фасцикла, архивскакутија, свежањ, омот и др.). Наспољнимомотимаархивскихјединицаисписујесе: пунназивДруштва, годинанастанка и врстадокументарногматеријала, евиденционибројевипредмета и реднибројподкојимјеархивскајединицауписана у Архивскукњигу.

Документарниматеријалчувасепремароковимаутврђеним у Листикатегоријадокументарногматеријаласароковимачувања.

Преархивирањатребапроверитидалијепредметзавршен и далисе у предметуналазенекиприлозиилидокументикојинеприпадајуистом.

Члан 19

У писарници, односно у раднимпросторијама, завршенипредметисемогудржатинајвишедвегодинеодданазавођења. Послетогрокасесмештају у архивскидепо, одложенипогодинама и пореткуизархивскекњиге, у одговарајућимдрвенимилиметалнимсталажама – полицама. Просториједепоаморајубитисуве и светле, а документацијаосигуранаодоштећења, крађе и пожара.

Члан 20

Савдокументарниматеријалнастао у радушколеуписујесе у Архивскукњигу, којаслужикаоопштиинвентарнипрегледцелокупногархивскогматеријала. Евидентирањесевршизасвакупословнугодинуод 01.01. до 31.12. текућегодине.

Уписивање у Архивскукњигувршисенаследећиначин:

– у рубрику 1. уписујесередниброј. Подједнимреднимбројемуписујесеистоветниматеријалбезобзиранаколичину. Реднибројевисенастављајуизгодине у годину;

– у рубрику 2. уписујеседатумуписа;

– у рубрику 3. уписујесегодина, односнораздобље у којемједокументарниматеријалнастао (задокументарниматеријалкојиобухватаподаткеизвишегодинауписујесепочетна и крајњакалендарскагодина);

– у рубрику 4. уписујесекласификационаознака (акојеустројена);

– у рубрику 5. уписујесесадржај, врстаархивскеграђеилидокументарногматеријала;

– у рубрику 6. уписујесеколичина, бројархивскихјединица (нпр. регистратора и др);

– у рубрику 7. уписујесеброј и датумзаписника (приликомуништавањабезвредногматеријалаилиприликомпредајенадлежномархиву);

– у рубрику 8. уписујесерокчувањадокументарногматеријалаизважећеЛистекатегорија;

– у рубрику 9. уписујесепримедба (нпр. смештајдокументарногматеријала).

Члан 21

Преписархивскекњиге (можебитиизводизрачунара/фотокопијаобрасцаархивскекњиге) задокументарниматеријалнастао у претходнојгодини, достављасенадлежномИсторијскомархиву, докрајааприламесецатекућегодине.

Члан 22

У архивскомдепоучуваседокументарниматеријал и архивскаграђа, у сређеном и безбедномстању, доуништењапремаЛистикатегоријадокументарногматеријаласароковимачувањаилидопредајенадлежномархиву. Архивскидепо у којемсечуваархивскаграђа и документарниматеријалморабитиснабдевендовољномколичиномархивскихполицазасмештајдокументације.

Школајекаостваралацархивскеграђедужнодаосигурамикроклиматске, хемијскобиолошке и физичкеусловезазаштитуархивскеграђе и документарногматеријалаодштетногделовањатемпературе, влаге, светлости, зрачења, прашине, микроорганизама, инсеката, глодара и физичкихоштећења. Депоморабитиопремљенсистемомпротивпожарнезаштите.

Архивскидепоморабитифизичкиобезбеђенрадинеовлашћеногуласкадругихлица и неконтролисаногкоришћењадокумената. У архивскомдепоусенесменалазитиникакавдругиматеријал, осимархивскеграђе и документарногматеријала. Архивскомграђом и документарнимматеријалом у архивскомдепоурукује, стручнојеодржава и вршињенунепосреднузаштиту, овлашћенолицешколеилизатопосебноангажованостручнолице.

VII. ОДАБИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И УНИШТАВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 23

Одабирањеархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријалавршисенаосновуЛистекатегоријаархивскеграђе и документарногматеријаласароковимачувања.

ЛистајесаставнидеоовогПравилника.

Члан 24

Листакатегоријасадржиредниброј, називкатегориједокументарногматеријала и рокчувања

Уколикосетокомгодинејавеновеврстедокумената, вршисеизмена и допунапостојећеЛисте.

Члан 25

ЗараднаЛистикатегоријаархивскеграђе и документарногматеријаласароковимачувањаодређујусеовлашћенолицешколе и запосленикојинајбољепознајурадшколе и његовуделатност у целини и којисустручноспособнидаоценезначајдокументације. Листуусвајадиректор), потомсеусвојенаЛистадостављанадлежномархиву у дваоригиналнапримерка. Листасепримењујеподобијенојписменојсагласностиодстранеархива.

Члан 26

Затрајночувањеодређујусекатегоријематеријалакојесадржеподаткеодзначајазарадшколе и запослених у њему, као и податкекојиодражавајусуштинурадашколе. Архивскаграђачувасетрајно у облику у којемјеизворнонастала.

 

Члан 27

Задокументарниматеријалкојинијеоцењенкаоархивскаграђа, роковичувањасеодређујузависноодпотребашколезакоришћење у практичнесврхе, као и у складусапосебнимзаконскимпрописима. Изворниобликдокументарногматеријала, којинијеелектронски и закојинијепрописантрајанрокчувањаможесеуништити и преистекапрописаногпериодачувањатекнакондигитализације и уколикосечува у оквирууслугеквалификованогелектронскогчувањадокумента.

Члан 28

Запоступакодабирањаархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријалакомејерокчувањаистекао, одлукудоносидиректоршколе.

Одабирањеархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријалаобављасенаосновуЛистекатегоријадокументарногматеријаласароковимачувања.

Одабирањеархивскеграђе и уништавањебезвредногдокументарногматеријалаобављасеискључивоизсређеног и у архивскојкњизиевидентираногдокументарногматеријала. Уништавањебезвредногдокументарногматеријалаобављасесвакегодинезадокументарниматеријалчијисуроковичувањаистекли.

Члан 29

Запословенаодабирањуархивскеграђе и израдупописабезвредногдокументарногматеријалакомесуроковичувањаистеклиформирасекомисија. Одлуку о формирањукомисиједоносидиректоршколе.

Члан 30

Пописбезвредногдокументарногматеријаласастављасе и достављанадлежномИсторијскомархиву у двапримерка и садржи:

– назившколе у чијемјерадуматеријалнастао, датум и местосастављањапописа;

– попискатегоријабезвредногдокументарногматеријаласареднимбројемпописа, реднимбројемархивскекњиге, годиномнастанка, бројноизраженомколичином у фасциклама, кутијама, регистраторима, књигама, итд., и саназнакомрокачувања;

– укупнаколичинадокументарногматеријалапредложеногзауништење;

– потписечлановаКомисијекојајепредложиланаведенидокументарниматеријалзауништење.

Члан 31

Накондобијенесагласностинадлежногархива, приступасеуништавањудокументарногматеријала, причемујестваралацдужандапредузменеопходнемерезаштитеподатакакојибимоглиповредитиправа и правниинтереслицанакојаседокументарниматеријалодноси.

VIII. ПРЕДАЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НАДЛЕЖНОМ АРХИВУ

Члан 32

Архивскаграђасе о трошкушколе, предајенадлежномИсторијскомархиву, наконтридесетгодинаодњеногнастанкаилипопрестанкурадаствараоца.

У сагласностисанадлежнимархивом, рокизстава 1. овогчлана у изузетнимслучајевимасеможескратитиилипродужити.

Члан 33

Школакаостваралацархивскеграђедужнаједаархивскуграђупреда у оригиналу, сређену, означену, пописану, неоштећенуилисасаниранимоштећењима, техничкиопремљену. О примопредајиархивскеграђесачињавасеЗаписникчијијесаставнидеоПописархивскеграђекојасепредајенадлежномИсторијскомархиву.

  1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34

ШколајеобавезнадаобавештаванадлежниИсторијскиархив о свимстатуснимпроменама у погледу: промененазива, делатности, спајања, укидања, отварањестечаја/ликвидације, променаадресе, физичкопресељење, адаптацијапросторија/е, као и свимпроменамакојесуодзначајазаархивскуграђу, попутдигитализације, микрофилмовања и сл., најкасније у рокуод 30 данаодданањиховогнастанка.

Члан 35

Школа и свизапосленисудужнидасаизузетномпажњомчувају и одржавајуархивскуграђу и документарниматеријал у складусаЗаконом о архивскојграђи и архивскојделатности, овимПравилником и стручнимупутствиманадлежногИсторијскогархива.

Члан 36

Правилникступанаснагу и примењиваћесепоодлуциШколскогодбораод __________ године.

У Шиду, дана __________ године

Дел. Број:01-______

Председник школског одбора

Милена Клисурић

_______________________________