ОСНОВНА ШКОЛА

«СРЕМСКИ ФРОНТ » ШИД

 

Дел. број: 01-316

Дана, 6.6. 2023.

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број: 77/2018, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), Школски одбор Основне школе ‘Сремски фронт” Шид, на седници, одржаној 6.6. 2023. године, донео је

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Основне школе «Сремски фронт» Шид

 

 

Члан 1

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика, у складу са Законом, Статутом школе и овим Правилником.

 

Обавезе ученика

 

Члан 2

У остваривању својих права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

 

Члан 3

Обавезе ученика су да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • благовремено правда изостанке;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

 

Члан 4

Изостајање ученика до 2 дана због блаже болести, повреде или другог оправданог разлога, може се правдати изјавом родитеља.

Изостајање ученика са наставе више од 2 дана због болести или повреде може се правдати само лекарском или другом релевантном документацијом.

О оправданости изостајања ученика из других разлога одлучују одељенски старешина или директор.

Родитељ ученика, односно други законски заступник, одговоран је да одмах, или најкасније у прописаном законском року да обавести школу о спречености ученика да присуствује настави.

Родитељ ученика, односно други законски заступник, одговоран је да у законски прописаном року од 8 дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.

По истеку предвиђених рокова овог члана сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и то ће се евидентирати.

Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати ако ученик или његов родитељ, односно други законски заступник учини вероватним да је рок за правдање изостанака пропуштен из оправданог разлога.

Одредбе овог члана Правилника сходно се примењују и ако се ради о изостајању ученика с других обавезних облика образовно-васпитног рада, као и ако се ради о закашњавању ученика на наставу и друге облике образовно-васпитног рада.

Последице неоправданог закашњавања на час или одласка са часа без одобрења у трајању од најмање половине трајања часа истоветне су последицама неприсуствовања целом часу.

 

Одговорност ученика

Члан 5

Ученик подлеже васпитно-диссциплинској и материјалној одговорности.

Права, обавезе и одговорност ученика утврђени овим Правилником примењују се на ученика његовим уписом у школу.

Члан 6

Овим Правилником утврђују се лакше повреде обавеза ученика, а теже повреде и повреде забране дискриминације, насиња, злостављања и занемаривања у складу са Законом.

 

Дисциплинска одговорност ученика

 

Члан 7

Ученик може да одговара само за повреду обавезе ученика или повреду забране која је у време извршења била прописана Законом или овим Правилником.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Када ученик изврши повреду обавезе или забране, школа одмах обавештава родитеља, односно другог законског заступника и укључује га у одговарајући поступак.

 

 

 

 

 

Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере

 

Члан 8

Ученик одговара за лакше повреде обавеза у складу са овим Правилником.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 • неоправдано нередовно похађање наставе и других облика непосредног рада са ученицима
 • неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 • напуштање часа или раније напуштање часа или другог облика образовно-васпитног рада без одобрења наставника;
 • неоправдано изостајање из школе до 24 часова у току године;
 • злоупотреба лекарског уверења, односно оправдања;
 • ометање рада у свом или другом одељењу, ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;
 • недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи, родитељима или другим законским заступницима ученика и трећим лицима у школи;
 • изазивање нереда у просторијама школе и школском дворишту;
 • непоштовање одлука надлежних органа школе;
 • необавештавање родитеља односно другог законског заступника о резултатима учења и владања (не показује ђачку књижицу, Сведочанство, резултате писменог итд.) и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника;
 • неблаговремено правдање изостанака;
 • оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених и ученика у школи или немарно одношење или нечување од оштећења имовине школе;
 • оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи;
 • нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, унишштавање садница и зелених површина, писање по зидовима и слично;
 • ако се после почетка часа или другог непосредног образовно-васпитног рада неоправдано не налази на свом месту у учионици или напусти учионицу пре окончања часа;
 • недисциплиновано се понаша у школи за време часа, одмора или трајања другог непосредног рада;
 • небрига о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши васпитно образовна делатност;
 • ометање рада у свом или другом одељењу, за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно васпитног рада у оквиру спортских , културних и других активности;
 • ометање наставе на часу и после упозорења наставника, кориштењем средства комуникације (мобилни телефони, музички уређаји и сл.) и других техничких средства,те да би се спречило ремећење наставе ученици на почетку часа одлажу своје угашене мобилне телефоне на наставнички сто;
 • долазак у школу и на друга места на којима школа организује и спроводи образовно васпитни процес неприкладно одевен за наменске активности;
 • невођење рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;
 • задржавање у ходницима школе за време часа;
 • преправка или дописивање података у документа која не потпадају под јавне исправе (контролни задаци, писмени задаци и др.)
 • недолажење на часове додатне и допунске наставе;
 • одбијање учешћа на школским манифестацијама и другим облицима образовно васпитног рада у школи и ван ње;
 • ако у својству редара не припреми средства и услове за наставу, не обавести наставника о одсуству ученика, не чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и ако се не стара о хигијени учионице и не пријави дежурном наставнику или одељенском старешини свако оштећење школске или личне имовине, односно уопште у својству дежурног ученика не извршаа обавезе које има;
 • одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији или ваннаставним активности ван школе;
 • не придржава се правила понашања и других аката школе.

 

 

 

 

Члан 9

За лакшу повреду обавезе ученика могу се изрећи васпитне мере:

 

 1. опомена;

2.укор одељенског старешине;

3.укор одељенског већа,

4.премештај ученика у друго одељење истог разреда на предлог Наставничког већа. Пре изрицања васпитне мере потребно је спровести поступак реституције.

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе. Опомену и укор одељенског старешине изриче одељенски старешина, а укор одељенског већа изриче – одељенско веће.

Са учеником који учини лаку повреду обавеза школа је дужна да појача васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, да сарађује са установама социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.

Васпитне мере из става 1. овог члана могу се изрећи ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности, прописане законом, односно активности из члана 3. овог Правилника.

Ако школа није претходно предузела неопходне активности, прописане законом, односсно активности из члана 3. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Васпитне мере изричу се поступно.

 

Члан 10

 Опомена одељенског старешине може се изрећи за лакше повреде обавеза, као и за неоправдано изостајање са часова наставе и других облика образовно-васпитног рада до 7 часова.

Укор одељенског старешине може се изрећи се за лакшу повреду обавеза, поновљену повреду за коју је иречена опомена одељенског старешинеи смањује се оцена из владања на врло добро (4).

Укор одељенског већа може се изрећи за лакшу повреду обавеза, односно поновљену повреду за коју је изречена писмена опомена одељенског старешине.

Укор одељенског већа може се изрећи за лакшу повреду обавеза, у случају кад је већ изречена писмена опомена или укор одељенског старешине, а те мере нису имале васпитног утицаја на поправљање понашања ученика и смањује се оцена из владања на добро (3).

 

Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере

 

Члан 11

Теже повреде обавеза ученика и повреде забране за чију повреду одговара ученик прописане су Законом.

 

Члан 12

Теже повреде обавеза ученика су:

 • уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
 • преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
 • уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
 • подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;
 • уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;
 • понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког или психичког повређивања;
 • употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника, од стране школе;
 • учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере прописане законом, ради корекције понашања ученика.

 

 

 

Члан 13

За тежу повреду обавезе, прописане законом, ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:

 • укор директора;
 • укор наставничког већа.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је ученик учинио тежу повреду обавезе, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.

Ученику се за повреду обавезе може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.

Васпитно-дисциплинске мере за тежу повред обавеза изричу се поступно.

 

Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 14

У школи су забрањене дискриминаторне активности, односно активности којима се угрожавању, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју или инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности и по другим основама утврђеним законом који прописује забрану дискриминације.

Дискриминацију лица или групе представља свако непосредно и посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

 

Члан 15

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика над наставником, стручним сарадником и другим запосленим.

Забрањено је физичко, психичко и социјално насиље, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Физичко насиље представља насилно понашање ученика према другим ученицима и запосленима.

Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Социјално насиље представља искључивање ученика из групе вршњака.

Установа је дужна да поднесе пријаву надлежном органу ако код ученика примети знаке насиља, злостављања или занемаривања.

Није дозвољено страначко организовање и деловање у школи и коришћење школског простора у те сврхе.

 

Члан 16

Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописане Законом.

За учињену повреду забране ученику од петог до осмог разреда, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку и утврђивању његове одговорности, изриче се васпитно-дисциплинска мера:

– укор директора или укор Наставничког већа

 • премештај ученика у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља, односно другог законског заступника.

 

Васпитно-дисциплински поступак

 

Члан 17

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор школе закључком. Поступак је хитан и води се применом правила општег управног поступка, а окончава доношењем решења.

Закључак садржи податке о ученику, родитељу или старатељу, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и доказе, износ материјалне штете, датум, време и место одржавања расправе.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно стручном тиму.

Васпитно-дисциплински поступак води директор школе у складу са Законом и овим Правилником.

За тежу повреду обавезе ученика поступак се не може покренути нити водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде, а за повреду забране по истеку 90 дана од дана учињене повреде.

 

 

Члан 18

Када ученик учини тежу повреду обавеза, односно повреду забране школа одмах о томе обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у поступак.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик мора бити саслушан.

Комисија писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља ученика о дану саслушања ученика, најкасније три дана пре дана одређеног за саслушање.

Ученик се саслушава у присуству родитеља, односно старатеља.

Записник потписују сви чланови комисије која води поступак.

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, орган који одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.

Одлука наставничког већа о васпитно-дисциплинској мери доноси се већином гласова укупног броја чланова тог већа.

Члан 19

Васпитно-дисципинска мера за тежу повреду обавезе, односно за повреду забране може се изрећи уколико је школа претходно појачала васпитни рад са учеником активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, и када је неопходно сарадњом са установама социјалне и здравствене заштите у циљу промене понашања ученика.

Уколико школа није предузела ове активности, учиниће то пре изрицања васпитно-дисциплинске мере. Када предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика поступак се обуставља, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица.

 

Смањење оцене из владања

Члан 20

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученику се смањује оцена из владања.

За учињену лакшу повреду обавеза ученика, уз изрицање васпитне мере укор одељењског старешине односно укор одељењског већа, ученику се може смањити оцена из владања на врло добро (4) односно добро (3) о чему одлучује одељењски старешина односно одељењско веће, имајући у виду тежину повреде обавеза, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, узраст ученика и др. релевантне околности.

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора оцена из владања смањује се  на 2 зависно од процењеног степена одговорности ученика за повреду, а за васпитно-дисциплинску меру укора наставничког већа оцена из владања смањује се на 1 или незадовољавајуће.

Када наставничко веће изрекне васпитно-дисциплинску меру премештаја ученика (од петог до осмог разреда) у другу основну школу, оцена из владања смањује се на 1 или незадовољавајуће.

На основу одлуке наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинске мере премештаја ученика у другу основну школу уз сагласност школе у коју прелази, а уз  обавештавање родитеља, односно другог законског заступника, директор школе доноси решење о премештају ученика.

 

Члан 21

 

Оцена из владања ученику се смањује и за друге теже повреде обавеза и за повреде забране прописане Законом. При доношењу одлуке о оцени из владања цениће се сви услови (параметри) наведени у члану 18. став 6. овог Правилника.

Владање ученика од првог до петог разреда оцењује се описно у току и на крају полугодишта.

Владање ученика шестог, седмог и осмог разреда оцењује се бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.

 

Правна заштита ученика

Члан 22.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученик за тежу повреду обавезе ученика или повреду забране, родитељ ученика, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу школском одбору у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана њеног достављања.

Жалба одлаже извршење решења.

Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика непосредног рада са ученицима, до 5 часова у току школске године изриче се писмена опомена, без смањења оцене из владања.

Неоправдано изостајање  од 6 до 15 часова изриче се укор одељењског старешине и смањује оцена из владања на врло добро (4),

Неоправдано изостајање од 16 до 22 часа изриче се укор одељењског већа и смањује оцена из владања на добро (3),

Неоправдано изостајање од 23 до 30 часова изриче се укор директора и смањује оцена из владања на задовољавајуће (2),

Неоправдано изостајање више од 31 часова изриче се укор Наставничког већа и смањује оцена из владања на незадовољавајуће (1).

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

 

Члан 23.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељенски старешина.

Материјална одговорност ученика

Члан 24.

Ученик, његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Директор школе ће покушати да посредовањем, договорно између родитеља или старатеља ученика који је начинио штету, школи, другом ученику или трећем лицу, родитеља или старатеља ученика који је претрпео штету, односно трећег лица, оствари вансудску накнаду штете. Ако то не успе оштећени се упућује да судским путем оствари накнаду штете.

У случају да ученик, односно његов родитељ или старатељ не надокнади причињену штету, директор школе по утврђивању одговорности за штету, може покренути спор ради накнаде штете.

Од захтева за накнаду штете из претходног става може да се одустане уколико је штета мала или незнатна.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће и води директор или комисија из члана. Одељенски старешина учествује у поступку.

У поступку учествује и родитељ, односно старатељ ученика.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика за насталу штету.

За штету одговара и ученик који је помагао или подстрекавао.

Директор, након утврђивања свих чињеница и у случају постојања одговорности ученика, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно старатеља материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ или старатељ може изјавити жалбу школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

 

Завршне одредбе

 

Члан 25.

Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од   дана објављивања на огласној табли школе, а примењује се од школске 2023/2024 године.

 

 

 

 

 

Школски одбор

_____________________________

Клисурић Милена