ОСНОВНА ШКОЛА

«СРЕМСКИ ФРОНТ» ШИД

Дел. број: 01-171/2019

Дана;, 7.10. 2019.

На основу члана 119. став 1. тачка 1. а у вези члана 108. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број: 88/2018, 10/2019), Школски одбор Основне школе ‘Сремски фронт” у Шиду, на седници, одржаној 7.10. 2019. године, донео је

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”Сремски фронт”, Шид

 

 1. Опште одредбе

Члан 1.

            Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа (у даљем тексту: Правилник), прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Основне школе ”Сремски фронт”, Шид (у даљем тексту: Школа) и начин њиховог спровођења.

Члан 2.

            Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:

 1. У школској згради и школском дворишту
 2. На путу између куће и школе
 3. Ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других активности које организује Школа.

 

Члан 3.

            Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

 1. Поступака других лица,
 2. Болести и повреда
 3. Пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

 

Члан 4.

            Школа спроводи мере утврђене овим Правилником самостално или у сарадњи са надлежним државним или органом локалне самоуправе или специјализованом установом.

            Средства за спровођење мера из члана 1 Правилника, на начин прописан овим правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 189. став 1. тачка 8 Закона.

 1. Мере

Члан 5.

            Мере које школа самостално спроводи у циљу заштите безбедности ученика су:

 • дежурство наставника и техничког особља, у школи и ван ње,
 • мере онемогућавања ученика и запослених да доведу себе и друге у опасност у школском дворишту, у школском објекту и његовој непосредној близини или на месту где се одвија активност коју организује школа,
 • провера и контрола исправности опреме и учила у школи и забрана њиховог коришћења у неисправном стању,
 • обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика,
 • придржавање прописаних мера приликом извођења екскурзија, излета и школе у природи, који се односе на безбедност ученика (техничка исправност превозног средства, прописани број пратилаца групе, просторно и безбедоносно одговарајући објект за смештај ученика, посебно осигурање ученика, дневна вожња аутобусом, благовремена информисаност о здравственом стању ученика и друго).

Члан 6.

            Сви запослени у школи који уоче било коју врсту могућности или непосредне опасности по ученике дужни су да одмах удаље ученике од места опасности или отклоне околност која изазива опасност и обавесте о томе дежурног наставника или директора школе ради предузимања даљих мера.

 

Члан 7.

            У случајевима учесталог насилничког или другог вида криминалног понашања лица у школском дворишту и у близини школе према ученицима, директор школе може, на период док се не отклони угроженост ученика, скратити време трајања наставног часа у циљу избегавања таквог понашања.

Члан 8.

            Мере које школа врши у сарадњи са надлежним државним или органом локалне самоуправе и специјализованом установом су:

 • обезбеђивање средстава за отклањање опасности по ученике, поправком, санирањем или мењањем стања у и око школског дворишта, на објекту школске зграде, инсталацијама опреми или училима,
 • неодложно спровођење мера наложених од стране надлежног државног органа у циљу безбедности ученика и
 • планирање и спровођење програма за ученике у оквиру саобраћајне заштите, здравствене заштите, заштите од болести зависности, заштите од насиља у породици и ужој средини, и превенције која се односи на малолетничку деликвенцију.
 1. Сарадња са органима локалне самоуправе и другим субјектима

Члан 7.

            У поступку спровођења мера утврђених Правилником, Школа сарађује са државним органима, органима општине Шид и другим субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна.

 1. Обезбеђивање средстава за спровођење мера

Члан 8.

            У спровођењу мера наведених у члану 5. став 1. алинеја 1. и 2. овог Правилника, ако њихово спровођење изискује новчана средства, директор школе по хитном поступку подноси захтев за средства надлежном органу локалне самоуправе.

Поред наведеног у претходном ставу, директор може поднети захтев за средства или део средстава и Покрајиснком секретаријату за образовање и културу, или у зависности од природе захтева, Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, као и Министарству просвете и спорта.

До отклањања опасности спровођењем мера из става 1. овог члана, директор школе доноси привремене мере којима штити безбедност ученика забраном и физичким спречавањем коришћења одређеног простора, инсталације, опреме или учила у школи, школском дворишту или непосредној околини школе.

Члан 9.

            Ако општинска, односно градска управа надлежна за образовање, у законом прописаном року не одговори позитивно, односно не обезбеди неопходна тражена средства за примену мера које је школи наложио инспекцијски орган у смислу члана 5. став 1. алинеја 2. овог Правилника, директор школе је у обавези да у даља 3 дана обавести инспекцијски орган о учињеном и упути га на општинску, односно градску управу надлежну за образовање.

            Ако мера из члана 5. став 1. алинеја 2. мора хитно да се примени због отклањања непосредне опасности по живот и здравље ученика и запослених, директор школе одмах спроводи привремене мере у смислу члана 8. став 3. овог правилника, обавештава надлежни орган општинске односно градске управе и одмах обезбеђује извођење најнужнијих радова на отклањању непосредне опасности.

Ако је износ новчаних средстава неопходан за примену мера из члана 5. став 1. алинеја 2. овог члана толики да је за извођење радова прописан тендерски поступак, директор школе ће расписати тендер уз истовремено подношење захтева за новчана средства у смислу члана 8. ставови 1. и 2.

 1. Хаваријски радови

Члан 10.

У случају хаварије, оштећења изазваног вишом силом или у другим случајевима, када би хитно неотклањање узрока или последица изазвало опасност по живот и здравље ученика и запослених, онемогућило извођење наставе или непосредно угрозило имовину школе, школа ће приступити отклањању опасности, односно поправци хаварије или узрока угрожавања ученика и запослених тако што позива одговарајуће предузеће или установу да изврши радове на отклањању непосредне опасности.

Трошкове извођења хаваријских радова из 1. става овог члана сноси непосредно локална самоуправа.

У случајевима из става 1. овог члана директор школе прекида образовно-васпитни рад у делу или у целој школи у складу са законом и о томе одмах обавештава надлежни орган локалне самоуправе.

Школа у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе одређује предузеће или установу за извршавање хаваријских радова и доставља свој рачун за хаваријске радове јединици локалне самоуправе.

 1. Обавезе школе и запослених

Члан 11.

            Сви запослени у школи морају бити упознати са овим правилником као и мерама које у циљу безбедности ученика налажу надлежни државни органи и установе и придржавати се тих мера.

            Одредбе овог правилника дужни су да поштују сви запослени у школи, ученици, родитељи, односно старатељи (даље: родитељи), трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији школе.

 

 

Члан 12.

            Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за коју се води дисциплински поступак, у складу са Законом.

            Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим правилником сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак, у складу са Законом.

Члан 13.

            Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, или секретару, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумањају да би могла да угорзи безбедност ученика.

 

Члан 14

            Посебна обавеза директора школе је да повремено, без претходне најаве, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.

Мере из члана 5. став 1. алинеја 3. овог правилника, у сарадњи са надлежним државним органима, специјализованим установама и организацијама, на почетку сваке школске године планира стручна служба школе.

План из претходног става садржи време, место и садржај мере, обухват ученика и носиоце реализације мере и саставни је део Годишњег програма рада школе.

Члан 15.

            Одељенски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенске заједнице и одељенског старешине ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи или одклонити.

Сваки наставник, посебно одељенски старешина, дужан је да прати са будном пажњом стање у породици ученика и ако увиди постојање насиља упереног према ученику, писмено ће обавестити стручну службу о томе ради предузимања даљих мера на заштити ученика.

Одељенски старешина је дужан да, уколико ученик нередовно похађа наставу или дуже време неоправдано изостане са наставе, усмено или по потреби писмено обавести о тој чињеници стручну службу школе, која позива родитеља или старатеља да се изјасни о изостанку ученика са наставе и о разлозима и околностима које су довеле до тога.

Ако се родитељ или старатељ не одазове уредно послатом позиву у ком је утврђен рок до ког мора доћи у школу, или се изјасни о разлозима и околностима изостајања ученика на такав начин да је очигледна родитељска небрига и да су разлози за изостанак неоправдани, стручна служба обавештава о томе орган општинске, односно градске управе надлежан за образовање ради покретања прекршајног поступка против родитеља и центар за социјални рад ради предузимања даљих мера и бриге о ученику.

Члан 16.

            Сваки наставник је одговоран за исправност и безбедност опреме и учила у својој учионици, кабинету, радионици или фискултурној сали за коју је задужен и дужан је писмено да обавести директора о неисправности опреме, учила или других средстава и инвентара у задуженом простору, а уколико процени да је присуством у просторији за коју је задужен, ученицима угрожен живот и здравље, забраниће ученицима улазак у ту просторију, односно наложити ученицима да је напусте и о томе одмах обавестити директора или дежурног наставника.

Члан 17.

            Школа је у обавези да обезбеди на доступном месту за наставнике, васпитаче и стручне сараднике прописану опрему и средства за пружање прве помоћи ученицима, запосленима и другим лицима, као и доступност телефонског апарата у случају хитне потребе, све време рада школе.

            Секретар школе је дужан да на видно место у зборници, канцеларији секретара и стручних сарадника истакне лако уочљиве бројеве прве помоћи, ватрогасаца, полиције (одељење за саобраћај и одељење за јавну безбедност), комуналних предузећа, односно служби које интервенишу у хитним случајевима и овлашћених предузећа, односно установа из члана 9. овог правилника.

 

Члан 19.

            Ради остваривања заштите од пожара запослени у школи и ученици дужни су да спроводе мере прописане Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову материју, планова заштите од пожара, одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе, школског одбора и других органа, као и општег акта школе којим се уређује начин, поступак и мере противпожарне заштите.

Сви запослени у школи дужни су да савладају основну противпожарну обуку у складу са законом.

 

Члан 20

            Ради остваривања заштите и безбеднсоти од поплаве, изливања фекалија, ради остваривања и заштите и безбеднсоти од електричне струје, помоћно-техничко особље (спремачице, ложач, домар и сл.) свакодневно проверавају исправност водоводних, канализационих и електричних инсталација и предузимају потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у школи.

Сви ученици и запослени у школи обавезни су да без одлагања обавесте директора или секретара о уоченим променама на водоводним и канализационим инталацијама, које могу угрозити безбедност ученика и запослених у школи.

 

Члан 21

            Уређаји, други предмети и материје које се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

 

Члан 22.

            Дежурство наставника утврђено је у акту о систематизацији, у решењу којим се утврђују послови и радни задаци за сваког појединог наставника и у школском распореду часова.

            Распоред дежурства наставника је саставни део распореда часова школе.

Члан 23.

            Наставник дежура у смени у којој изводи наставу и може бити дежуран највише три пута у току недеље.

            Сви дежурни наставници у једној смени долазе у школу, у дану када су дежурни, 20 минута пре почетка наставе у смени, а напужтају школу 10 минута по завршетку наставе у смени.

            Дежурни води књигу дежурства у коју уписује податке о присутним, односно одсутним дежурнима, замени одсутног дежурног, о чему одлучује директор школе, а у његовом одсуству сам дежурни, битним околностима које се односе на безбедност ученика, ритам и рад школе, инцидентима и догађајима који се тичу безбедности ученика, имовине школе, чистоће школских просторија и школског дворишта и слично.

            Дежурни наставници долазе на посао у зборницу школе, потом врше обилазак простора за који су задужени и информишу директора о затеченом стању, предузима мере уколико су потребне ради успостављања нормалног стања и услова за почетак наставе.

            Дежурни наставници за време одмора у простору за који су задужени, приликом изласка и уласка ученика у школу, проверавају и контролишу понашање ученика, њихово напуштање и улазак у учионицу и по завршетку наставе у смени поново обилазе простор за који су задужени и извештавају главног дежурног о стању.

 

Члан 24.

            Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора или секретара школе. У сарадњи са дежурним наставником проверава разлоге доласка страних лица у школу и прати њихово кретање у школској згради и дворишту и о томе обавештава дежурног наставника.

 

Члан 25.

 

            Техничко особље, посебно спремачица и други задужени запослени,  у школском холу, дужни су да се старају да за време трајања часа улазна врата школе буду закључана или под сталним надзором, да родитеље и трећа листа која дозволе у школу спроведу до улазак лицима чији је долазак најављен, а осталима тек по одобрењу директора, секретара школе или дежурног наставника.

 

 

Члан 27.

            Дежурни ученик у одељењу (редар) остаје у учионици, кабинету, радионици или фискултурној сали по завршетку часа да би извршио задатке које му постави предметни наставник (брисање табле, уклањање нереда направљеног током часа, прегледање да ли су ученици изнели све своје ствари из учионице или кабинета и слично). По завршеном послу дежурни ученик и предметни наставник заједно напуштају учионицу или други простор и ученик се придружује осталим ученицима из одељења.

            Дежурни ученик (редар) на почетку часа извештава предметног наставника о одсутним ученицима и током дежурства прати присутност и одсутност ученика на настави и другим активностима.

 

Члан 29.

            За време трајања наставе и других активности, откључана су главна улазна врата и капија која води у школско двориште.

            Када се у школи не изводи настава и друге активности, капија, улазна врата на школском дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана.

            За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање капије и улаза на крају радног времена задужени су домар или помоћно-техничко особље школе.

 

Члан 30

            Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе школа:

 1. стара се о уредности и чистоћи школских просторија и дворишта у складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама,
 2. организује обављање прописаних периодичних и систематских лекарских прегледа запослених и ученика,
 3. поступа по мерама надлежних органа наложених у складу са прописима,
 4. у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са надлежним здравственим институцијама.

 

Члан 31

            Ради остваривања заштите и безбеднсоти ученика од повреда школа:

 1. према својим могућностима обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају прихофизичким својствима ученика,
 2. примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности,
 3. обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или спредметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде.

 

Члан 32

            Обавеза родитеља је да ученике чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.

 

 

 1. Осигурање ученика

Члан 33.

            Школа је у обавези да обезбеди родитељима могућност осигурања ученика школе за случај повреде и несреће.

 

 

 1. Обавезе савета родитеља

Члан 34.

            Осим законом утврђеног права учешћа у прописивању мера у овом правилнику, савет родитеља одлучује о броју ученика које током екскурзије, рекреативне наставе, излета, зимовања или летовања, прати један наставник.

 

 1. Обавезе локалне самоуправе

Члан 35.

            Локална самоуправа давањем сагласности на овај правилник преузима обавезе прописане у њему као уговорне.

            Овлашћени орган локалне самоуправе за давање сагласности на овај правилник је: Oпштина Шид, Општинска управа, Одељење за друштвене делатности у Шиду.

 1. Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 37

Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од  дана објављивања на огласној табли школе.

Школски одбор

Бојана Лепињица