П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 

САДРЖАЈ
 1. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 1. II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

 1. Групе радних места код Послодавца

1.1. Руководећа радна места

1.2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

1.3. Пратећи и помоћно-технички послови

1.3.1. Правни, кадровски и административни послови

1.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

1.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

1.3.4. Послови услужних делатности

1.3.5. Остали послови подршке

 1. Послови на којима се рад обавља с непуним радним временом
 2. Број извршилаца и опис послова

3.1. Руководећа радна места

3.2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

3.3. Пратећи и помоћно-технички послови

3.3.1. Правни, кадровски и административни послови

3.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

3.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

3.3.4. Послови услужних делатности

3.3.5. Остали послови подршке

 1. Услови за избор директора и за распоређивање на радно место помоћника директора
 2. Услови за пријем у радни однос код Послодавца

5.1. Општи услови за пријем у радни однос

5.2. Услови за пријем у радни однос на радним местима у образовању и васпитању – наставно особље

5.3. Услови за пријем у радни однос – пратећи и помоћно-технички послови

5.3.1. Правни, кадровски и административни послови

5.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

5.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

5.3.4. Послови услужних делатности

5.3.5. Остали послови подршке

 1. IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
 1. V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 24. ст. 1 – 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), чл. 119. став 1. тачка 1) и 126. став 4. тачка 19) Закона о ос­но­вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, брoj 88/17,27/18 и10/19 , 6/20 и 129/21), чл. 30-32. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, брoj 113/17) и Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17 и 6/18), вд директор Основне школе „Сремски фронт“ у Шиду (у даљем тексту: Послодавац), дана 1.9. 2022. године донео је

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

 1. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о организацији и систематизацији послова Послодавца (у даљем тексту: Правилник), утврђују се:

1) организациони делови Послодавца;

2) групе радних места код Послодавца;

3) назив и опис послова;

4) број извршилаца на радним местима;

5) услови за пријем у радни однос;

6) друга питања у вези с пословима код Послодавца.

Члан 2.

Број особа са инвалидитетом, који је Послодавац дужан да има у радном од­носу, јесте ______, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запо­шљавању особа са инвалидитетом.

 

 II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ ПОСЛОДАВЦА

Члан 3.

Главни организациони део Послодавца је  организациони део у седишту Послодавца (матична школа),  у Шиду, улица Мајке Јевросиме 1.

Члан 4.

Остали организациони делови Послодавца су издвојена одељења, и то:

1) издвојено одељење у Беркасову ,

2) издвојено одељење у Бикић Долу

издвојено одељење у Соту

.

Члан 5.

Организација рада у матичној школи и у издвојеним одељењима уређена је Правилником о унутрашњој организацији рада Послодавца.

  

III. OРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

 

 1. Групе радних места код Послодавца

Члан 6.

Код Послодавца постоје следеће групе радних места:

 1. руководећа радна места;
 2. радна места у образовању и васпитању – наставно особље;
 3. пратећи и помоћно-технички послови:

– правни, кадровски и административни послови,

– финансијски и рачуноводствени послови,

– послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите,

– послови услужних делатности,

– остали послови подршке.

1.1. Руководећа радна места

Члан 7.

Руководећа радна места код Послодавца су радна места директора Послодавца и помоћника директора Послодавца.

Директор руководи радом Послодавца уз помоћ помоћника директора.

 .2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

 Члан 8.

Наставно особље обавља образовно-васпитни рад, односно послове који се од­носе на образовно-васпитни рад код Послодавца.

Наставно особље, у смислу одредаба Правилника, чине наставници, стручни са­рад­ници и  педагошки асистенти.

Члан 9.

Наставник изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада код По­сло­дав­ца.

Стручни сарадник обавља стручне послове на унапређивању образовно-вас­питног рада код Послодавца.

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи ученика код Послодавца, у складу с њиховим потребама, и помоћ запосленима ради унапређи­вања њиховог рада.

1.3. Пратећи и помоћно-технички послови

1.3.1. Правни, кадровски и административни послови

Члан 10.

Правне, кадровске и административне послове код Послодавца обавља:

1) секретар,

1.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

 Члан 11.

              Финансијске и рачуноводствене и део административних  послова код Послодавца обављају:

1) шеф рачуноводства,

2) референт за финансијско рачуноводствене послове

1.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

 

Члан 12.

Послове инвестиционог и техничког одржавања код Послодавца обављају:

1) ложач/ домар

1.3.4. Послови услужних делатности

Члан 13.

Послове услужних делатности код послодавца обављају:

 • сервирка.

1.3.5. Остали послови подршке

Члан 14.

Остале послове подршке код послодавца обављају:

1)  чистачица;

 

 1. Број извршилаца и опис послова

 

3.1. Руководећа радна места

Члан 16.

Директор  и помоћник директора обављају послове руковођења радом Посло­давца и друге послове, у складу са законом, Статутом Послодавца и Правилником.

Члан 17.

Директор:

1) руководи радом, заступа и представља Послодавца;

2) планира и распоређује послове на помоћника директора и остале запослене код Послодавца;

3) даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности Послодавца;

4) доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;

5) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених;

6) врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки Послодавца и израђује предлог буџетских средстава за рад;

7) располаже средствима Послодавца, у складу са законом;

8) спроводи донете одлуке и опште акте;

9) координира рад Послодавца;

10) израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређења рада из своје области;

11) планира, организује и контролише рад запослених код Послодавца;

12) планира и прати стручно усавршавање запослених код Послодавца и спроводи поступак за стицање њихових звања, у складу са законом;

13) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим установама и удружењима и другим заинтересованим лицима и институцијама;

14) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа Послодавца;

15) обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Послодавца и уговором о међусобним правима и обавезама.

Члан 18.

Послове помоћника директора обавља 1 извршилац.

Помоћник директора:

1) пружа стручну помоћ директору;

2) помаже директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и развојне политике Послодавца;

3) помаже директору у припремању и доношењу програма и планова Послодавца, предузима мере, организује, координира и одговоран је за извршавање програма и планова;

4) планира и распоређује послове на запослене, прати и оцењује рад запослених;

5) помаже директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и рационално обављање послова и задатака;

6) координира рад организационих јединица Послодавца и одговара за успешан, законит рад и радну дисциплину у тим јединицама;

7) разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора;

8) кooрдинирa рад тимова и органа Послодавца и учествује у њиховом раду;

9) учествује у изради годишњег плана рада и извештаја о раду Послодавца;

 • обавља и друге послове по налогу директора и у складу са законом, Статутом Послодавца и уговором о раду.учествује у подели предмета на наставнике, прикупљању података за израду распореда часова и подели разредних старешинстава и организацији дежурства
 • израђује 40-часовну радну недељу
 • попуњава статистичке податке о ученицима, запосленима и раду школе
 • замењује директора у случају привремене спречености директора да обавља дужност директора

-учествује у организацији свих испита у школи

-организује и прати реализацију допунске, додатне, факултативне, припремне наставе и ваннаставних активности

-припрема извештаје за наставничко веће, прати рад одељењских старешина

-обавља и послове наставника у складу са решењем директора и друге послове по налогу директора.

 

3.2. Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

Члан 19.

Код Послодавца постоје следећа радна места у образовању и васпитању:

1) наставник;

2) стручни сарадник;

3) педагошки асистент;

Члан 20.

Код Послодавца постоје следећа радна места наставника:

1) наставник разредне наставе;

2) наставник у продуженом боравку;

3) наставник предметне наставе

Члан 21.

У оквиру радног места наставника разредне наставе, код Послодавца постоје:

1) наставник разредне наставе;

Члан 23.

У оквиру радног места наставника предметне наставе, код Послодавца постоје:

1) наставник предметне наставе;

2) наставник предметне наставе са одељењским старешинством

Члан 24.

Код Послодавца постоје следећа радна места стручних сарадника:

1) педагог,

2) психолог,

5) библиотекар,

Наставник разредне наставе

Члан  25.

Наставник разредне наставе:

1) планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у складу са планом и програмом Послодавца;

2) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

3) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

4) прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовно-васпитним потребама ученика;

5) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за додатну подршку ученику и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

6) учествуjе у спровођењу испита;

7) обавља послове ментора приправнику;

8) води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

9) обавља послове одељењског старешине;

10) учествуjе у раду тимова и органа Послодавца;

11) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

12) ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленима код Послодавца и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

13) дежура према утврђеном распореду;

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) попуњава преводнице и сведочанства

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 

Наставник у продуженом боравку

Члан  26.

Наставник у продуженом боравку:

1) остварује садржаје образовно-васпитног рада у продуженом боравку;

2) води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и подстиче ученике на самосталан рад;

3) спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

4) планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад и активира ученике у слободном времену раднотехничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и другим активностима;

5) брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика, васпитава их и чува;

6) прати развој ученика и резултате у учењу;

7) подстиче ученике на постизање бољих резултата;

8) ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са породицама ученика;

9) води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију;

10) учествује у раду тимова и органа Послодавца, члан је тима за пружање додатне подршке детету и ученику;

11) дежура према утврђеном распореду;

12) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

13) стручно се усавршава;

14) ________________________________;

15) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 

Наставник предметне наставе

Члан 27.

Наставник предметне наставе:

1) планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, у складу са планом и програмом Послодавца;

2) остварује индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

3) остварује активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

4) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и учествује у раду тима за израду ИОП-а и тима за додатну подршку ученику;

5) ради у испитним комисијама;

6) обавља послове ментора приправнику;

7) води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

8) обавља послове одељењског старешине;

9) ради у тимовима и органима Послодавца;

10) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

11) ради унапређивања образовно-васпитне праксе саветује се са родитељима, односно старатељима, запосленима код Послодавца, спољним сарадницма, стручним и другим институцијама;

12) припрема и реализује излете, посете, екскурзије;

13) дежура према утврђеном распореду;

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) попуњава преводнице  и сведочанства и дупликате сведочанстава

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 

Стручни сарадник – педагог

Члан 28.

Стручни сарадник – педагог:

1) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-васпитног рада;

2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-васпитног рада;

3) прати, анализира и подстиче целовит развој ученика;

4) пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова образовно-васпитног рада;

5) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима код Послодавца;

6) пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима/педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој наставника;

7) подстиче професионални развој запослених и организује стручно усавршавање код Послодавца;

8) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

9) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

10) организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

11) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном подршком ученику;

12) ради у стручним тимовима и органима Послодавца;

13) води прописану евиденцију и педагошку документацију;

14) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

15) координира и/или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

16) врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

17) учествује у структуирању одељења код Послодавца, на основу процењених индивидуалних карактеристика ученика;

18) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

19) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

20) реализује сарадњу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад Послодавца;

21) иницира и учествује у истраживањима образовно-васпитне праксе на нивоу Послодавца;

22) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

23) стручно се усавршава;

24) ________________________________;

25) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Стручни сарадник – психолог

Члан 29.

Стручни сарадник – психолог:

1) доприноси стварању оптималних услова за развој ученика и унапређивању образовно-васпитног рада;

2) учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања образовно-васпитног рада;

3) пружа подршку наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова образовно-васпитног рада;

4) пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовно-васпитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима, личним пратиоцима, подстиче лични и професионални развој наставника;

5) спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

6) организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

7) координира превентивни рад код Послодавца и пружање подршке ученицима и родитељима за примену здравих стилова живота, оснаживање породице за примену адекватних васпитних стилова;

8) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима, наставницима и другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-васпитног рада;

9) обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима код Послодавца;

10) ради у стручним тимовима и органима Послодавца;

11) води прописану евиденцију и педагошку документацију;

12) пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и/или социјалном подршком ученику;

13) учествује у структуирању одељења код Послодавца, на основу процењених индивидуалних карактеристика ученика;

14) обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика, уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

15) креира и прилагођава инструменте процене како би дошао до релевантних података о ученицима, узимајући у обзир њихове специфичности у комуникацији, социјалној интеракцији, емоционалном и когнитивном развоју;

16) реализује сарадњу са стручним и другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад Послодавца;

17) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

18) врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

19) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

20) стручно се усавршава;

21) ________________________________;

22) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Стручни сарадник – библиотекар

Члан 30.

Стручни сарадник – библиотекар:

1) води пословање библиотеке;

2) планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;

3) сарађује са наставницима и стручним сарадницима;

4) руководи у раду библиотечке секције;

5) ради на издавању књига, приручника, аудио и видео записа и нотних издања;

6) учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности Послодавца;

7) води фото, музичку, видео и другу архиву Послодавца и стручно обрађује нотне, видео, аудио и друге записе;

8) сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;

9) предлаже набавку књига, часописа,  инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује;

10) учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;

11) учествује у раду тимова и органа Послодавца;

12) води педагошку документацију и евиденцију;

13) учествује у изради прописаних докумената Послодавца;

14) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

15) стручно се усавршава;

16) ________________________________;

17) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Педагошки асистент

Члан  31.

Педагошки асистент:

1) пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим развојним, образовним, социјалним потребама;

2) асистира наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка;

3) ради унапређивања социјалног и емоционалног статуса ученика, као и оснаживања породица за то, континуирано и активно комуницира са родитељима односно старатељима ученика;

4) у сарадњи са управом Послодавца, стручним сарадницима и другим запосленима учествује у интерсекторској комуникацији са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе;

5) учествује у раду Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученицима, као и у раду других тимова и органа Послодавца, ради унапређивања рада са ученицима;

6) пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације код Послодавца, на одељење и вршњачку комуникацију;

7) пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних технологија у процесу учењу у школи и породици;

8) редовно подноси извештај о свом раду и израђује прописану документацију;

9) прати и проучава прописе из делокруга свога рада;

10) стручно се усавршава;

11) ________________________________;

12) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

  

3.3. Пратећи и помоћно-технички послови

 

3.3.1. Правни, кадровски и административни послови

 

Секретар

Члан 32.

Секретар школе:

1) стара се о законитом раду Послодавца, указује директору и Школском одбору на неправилности у раду Послодавца;

2) обавља управне послове код Послодавца;

3) израђује опште и појединачне правне акте Послодавца;

4) обавља правне и друге послове за потребе Послодавца;

5) израђује уговоре које закључује Послодавац;

6) обавља правне послове у вези са статусним променама код Послодавца;

7)

8) обавља правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом Послодавца;

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора Послодавца;

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора Послодавца;

11) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са радом Послодавца и запосленим лицима

12) стручно се усавршава;

13) _______________________________;

14) обавља и друге правне послове по налогу директора у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 

3.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

Шеф рачуноводства

Члан 34.

Шеф рачуноводства:

1) проверава исправност финансијско- рачуноводствених образаца;

2) врши билансирање прихода и расхода;

3) врши билансирање позиција биланса стања;

4) води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;

5) припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;

6) припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;

7) преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине;

8) контира и врши књижење;

9) спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу;

10) врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава;

11) прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима;

12) врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате;

13) врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима;

14) води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;

15) чува и архивира помоћне књиге и евиденције;

16) сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе;

17) припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;

18) припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;

19) прати законске и  друге прописе и друге правне акте који се односе на по­сло­ве које обавља;

20) стручно се усавршава;

21) обрада финансијског регистра и регистра запослених;

22)израда захтева економске и финансијске природе;

23) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора, у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

Референт за финансијско рачуноводствене послове

              Референт за финансијско рачуноводствене послове

 • врши пријем, контролу, груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;
 • врши обрачун зарада и осталих исплата;
 • издаје потврде о висини зарада;
 • врши фактурисање услуга;
 • води књигу излазних фактура и других евиденија;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
 • прати измиривање пореских обавеза;
 • учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • израђује месечне извештаје из делогруга свог рада и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању;
 • врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.

Поред наведених послова референт обавља и део административних послова и то:

 • прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
 • врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
 • вођење записника на седницама Школског одбора
 • исписивање дупликата сведочанстава
 • обавља канцеларијске послове;
 • обавља административне послове у вези са кретањем предмета;
 • води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;
 • врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;
 • припрема и умножава материјал за рад;
 • праћење и контрола рада сервирки и чистачица
 • стручно се усавршава;
 • обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

3.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

Домар/мајстородржавања

 Члан 36.

Домар/мајстор одржавања:

1) обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;

2) обавља механичарске/електричарске/водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/ молерске/аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

3) припрема објекте, опрему и инсталације за рад;

4) обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;

5) пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

6) прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

7) рукује постројењима у котларници;

8) обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

9) води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;

10) одржава травнате површине у школском дворишту;

 • обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду

Домар 2:-превози материјал набављен за потребе школе;

-по налогу директора превози раднике школе на семинаре и стручна усавршавања;

– превози ученике и наставнике на такмичења

-рукује возилом и стара се о његовом одржавању

-одржава травнате површине у школском дворишту

-врши поправке школског инвентара

-послови по налогу директора.

 

3.3.4. Послови услужних делатности

Сервирка

Члан 37.

Сервирка:

1) припрема, сервира и послужује топле и хладне безалкохолне напитке;

2) одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја;

3) преузима робу и води књиге задужења и раздужења робе;

4) води евиденције о требовању и утрошку робе;

5) ___________________________________________________;

6) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 

3.3.5. Остали послови подршке

 

Чистачица

Члан 38.

Чистачица:

1) одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

2) одржава чистоћу дворишта и износи смеће;

3) приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

4) прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;

5) ___________________________________________________;

6) обавља и друге послове по налогу директора и помоћника директора и у скла­ду са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду.

 1. Услови за избор директора и за распоређивање на радно место помоћника директора

Члан 39.

За директора Послодавца може бити изабрано лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос код Послодавца, испуњава следеће услове:

Стручна спрема/ образовање Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), за наставника одговарајуће врсте школе, педагога или психолога;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника одговарајуће врсте школе, педагога или психолога;

изузетно:

– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем за наставника одговарајуће врсте школе –ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем.

Додатна знања / испити/радно искуство/компетенције – дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца);

– обука и положен испит за директора установе (лиценца);

– осам, односно 10 година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, зависно од степена стручне спреме, у складу са прописима којима се уређује област образовања и васпитања.

– знање рада на рачунару,  __________________;

 

– професионални углед;

– најмање осам односно 10 година радног искуства у образовању,

Члан 40.

На радно место помоћника директора може бити распоређен наставник или стручни сарадник код Послодавца који има професионални углед и искуство и испуњава следеће услове:

Стручна спрема/ образовање Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије);

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Додатна знања/ испити/радно искуство – дозвола за рад (лиценца).

 

 1. Услови за пријем у радни однос код Послодавца

 

5.1. Општи услови за пријем у радни однос

Члан 41.

У радни однос код Послодавца може да буде примљено лице под условима прописаним законом, и то ако:

1) има одговарајуће образовање;

2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;

5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

 

5.2. Услови за пријем у радни однос на радним местима у образовању и васпитању – наставно особље

Члан 42.

За обављање послова наставника разредне наставе, наставника у продуженом боравку и наставника предметне наставе у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије);

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

– на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Додатна знања / испити / радно искуство – дозвола за рад – лиценца (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

Члан 43.

За обављање послова стручног сарадника у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема/ образовање Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије);

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања/испити / радно искуство -дозвола за рад – лиценца (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

Члан 45.

За обављање послова педагошког асистента у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање – средње образовање.
Додатна знања / испити / радно искуство – обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине).

 

Члан 46.

Ближи услови у погледу врсте и степена образовања наставника, стручног сарадника, педагошког асистента  прописани су подзаконским актом министра надлежног за послове образовања.

5.3. Услови за пријем у радни однос – пратећи и помоћно-технички послови

 

5.3.1. Правни, кадровски и административни послови

 

Члан 47.

За обављање послова секретара у радни однос може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), из области правних наука;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука.

Додатна знања / испити / радно искуство – дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит (осим за приправнике и лица са стеченим радним стажом која су с њима изједначена у погледу радноправног положаја).

 5.3.2. Финансијски и рачуноводствени послови

Члан 49.

За обављање послова шефа рачуноводства може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање Високо образовање:

– на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, и то из економских наука  (врста образовања);

– на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то: из економских наука  (врста образовања); или вишим образовањем

Члан 50.

За обављање послова референта за финансијско – рачуноводствене послове може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање – средње образовање,  економског смера, правног и гимназија  (врста образовања).
Додатна знања / испити / радно искуство – знање рада на рачунару, и то ___________________.

 

5.3.3. Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

 

Члан 51.

За обављање послова домара/мајстора одржавања  може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање – средње образовање 3 и 4 степен техничког  смера (врста образовања).изузетно основно образовање стечено до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.
Додатна знања / испити / радно искуство – положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

5.3.4. Послови услужних делатности

Члан 52.

За обављање послова сервирке може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, испуњава и следеће услове:

Стручна спрема / образовање – средње образовање, и то прехрмбене, пољопривредне  (врста образовања);

изузетно:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

5.3.5. Остали послови подршке

Члан 53.

За обављање послова чистачице може бити примљено лице које, поред испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос, има основно образовање.

 

 1. IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

 

Члан 54.

Директор актом у писаном обликуможе да одреди лице које обавља послове безбед­ности и здравља на раду (у даљем тексту: лице за безбедност и здравље на раду).

Лице из става 1. овог члана одређује се из редова запослених код Послодавца.

Лице за безбедност и здравље на раду мора имати положен стручни испит о практичној оспособљености, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на раду.

Члан 55.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито:

1) спроводи поступак процене ризика;

2) врши контролу и даје савете Послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заш­ти­ту на раду;

3) учествује у опремању и уређивању радног места, ради обезбеђивања безбед­них и здравих услова рада;

4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;

5) организује превентивне и периодичне прегледе и провере опреме за рад;

6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са по­већаним ризиком;

7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код Послодавца;

8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;

9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;

10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;

11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;

12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;

13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писаном облику извести Послодавца и представнике запослених за безбедност и здравље на раду о забрани ра­да из става 1. тачка 11) овог члана.

Ако Послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на раду дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада.

 

 1. V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Запослени који не испуњава услов за пријем у радни однос у погледу врсте и степена образовања, утврђен Правилником, а радни однос код Послодавца је засновао према условима утврђеним у акту који је важио до ступања на снагу Правилника, има право да настави рад код Послодавца, уколико то није супротно закону.

Члан 57.

Лице које не испуњава услов за пријем у радни однос у погледу врсте и степена образовања, утврђен у Правилнику, може бити примљено у радни однос код Послодавца под условом да има статус „затеченог запосленог“, у складу са законом.

 

Члан 58.

Правилник се сматра донетим и истиче се на огласну таблу Послодавца тек пошто Школски одбор на њега да сагласност.Школски одбор дао сагласност дана 1.9..2022

.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца.

Саставни део правилника је прилог –  табеларни приказ броја извршилаца по радним местима, који ће се утврђивати  за сваку  школску годину.

вд директор школе

мр Далибор Фарбаш

Правилник је заведен под деловодним бројем 01-438, од 1.9. 2022. године.

Школски одбор је на Правилник дао сагласност , 1.9. 2022. године.

Председник Школског одбора Милена Клисурић

 

 

                                                                                    Прилог : број извршилаца на радним местима

 

 

Група послова Назив радног места Број извршилаца
Руководећа радна места Директор 1 извршилац
  Помоћник директора 1 извршилац
 

Радна места у образовању и васпитању – наставно особље

Наставник разредне наставе 20 извршилаца
  Наставник у продуженом боравку 0 извршилац
  Наставник предметне наставе 35извршилаца

 

  Наставник предметне наставе са одељенским старешинством 12 извршилац
  Стручни сарадник педагог 1 извршилац
  Стручни сарадник психолог 1 извршилац
  Стручни сарадник библиотекар 1 извршилац
 
Пратећи и помоћно-технички послови Секретар школе 1 извршилац
  Шеф рачуноводства 1 извршилац
  Референт за финансијско рачуноводствене послове 1  извршилац
  Домар/мајстор одржавања 2 извршиоца
  Сервирка 1 извршилац
  Чистачица 12 извршилаца